f Sache f, (sprawa) Angelegenheit f, (przedmiot) Ding n; rzeczy pl pot. Kram m, Zeug n, w tym rzecz! das ist die Frage!, das ist es eben!; to nie ma nic do rzeczy das tut nichts zur Sache; rzecz w tym, że... es geht darum, dass...; stan rzeczy Sachverhalt m; rzeczy wartościowe Wertsachen f; rzeczy osobiste persönliche Sachen pl; nazywać rzeczy po imieniu die Dinge beim Namen nennen; rzecz jasna selbstverständlich; to rzecz gustu das ist Geschmacksache f; to nie moja rzecz das ist nicht meine Angelegenheit; charakterystyczna rzecz, że … es ist bemerkenswert, dass…; w gruncie rzeczy eigentlich, im Grunde genommen; kolej rzeczy der Lauf der Dinge; siłą rzeczy notwendigerweise; pot. gadać od rzeczy sinnloses Zeug reden; przejdźmy do rzeczy kommen wir zur Sache; on mówi do rzeczy er redet vernünftig; ogólnie rzecz biorąc im Allgemeinen; zbiórka na rzecz Sammlung zugunsten/zu Gunsten (ofiar trzęsienia ziemi der Erdbebenopfer)