1. (o czasie) pass, go by, elapse; Upłynęlo dziesięć lat od naszego ostatniego spotkania. Ten years have passed/have elapsed since we last met.
  2. (o terminie ważności) expire; Termin ważności pańskiej wizy upłynął w zeszłym miesiącu. Your visa expired last month.