1. (niezależny) independent; Wyprowadzam się od rodziców, bo chcę być samodzielny. I move out from my parents, because I want to be independent.
  2. (stanowiący odrębną całość) separate