1. (przedmiot) thing, object; Opisz tę rzecz. Describe the thing.
  2. (sprawa, okoliczność, postępek) thing, business, matter; w obecnym stanie rzeczy as things stand, the way things stand; Pierwszą rzeczą, jaką zrobię w lecie, będzie pojechanie nad morze. The first thing I'll do in summer will be going to the seaside. To moja rzecz. That's my business./That's my own affair.
  3. (przedmiot myśli, treść, temat) matter, point; istota rzeczy the heart of the matter; przejść do rzeczy to come to the point; W tym cała rzecz. That's the point.; nazywać rzeczy po imieniu to call a spade a spade, not to mince matters; mówić do rzeczy to speak to the point; mówić od rzeczy to talk nonsense