1. (obniżyć cenę) reduce the price; Wszystkie ubrania zostały przecenione. Prices of all the clothes were reduced.
  2. (oceniać zbyt wysoko) overestimate; Ona przecenia możliwości tej maszyny. She overestimates the capabilities of this machine.