1. (zacząć istnieć) come into being, originate, arise, (o utworze literackim) be written; Pomysł powstał podczas drugiej wojny światowej. The idea arose during The Second World War. Powieść powstała w ubiegłym roku. The novel was written in the previous year. Ta firma powstała w 2000 roku. This company came into being in the year 200
  2. (zbuntować się) revolt (przeciw komuś against sb), rebel (przeciw komuś against sb)