eye; spojrzeć komuś w oczy to look sb in the eyes; kłamać w żywe oczy to lie through one's teeth; przymknąć na coś oko to turn a blind eye to sth; rzucić na coś okiem to have a look at sth; Nie wierzyłem własnym oczom. I couldn't believe my eyes.