1. target; trafić/nie trafić do celu to hit/to miss a target, mierzyć do celu to aim at a target
  2. (to, do czego się dąży) goal, aim, objective, purpose; Jej celem było ukończenie kursu. Her aim was to complete the course. wyznaczyć sobie cel to set oneself a goal/an objective