niemiecka koncepcja przekształcenia Europy ŚrodkowoWschodniej w strefę uzależnionych od nich politycznie i gospodarczo państw.