w lipcu 1920 r. Litwini podpisali pokój z Rosją Radziecką, która przyznała im prawa do Wileńszczyzny. Kiedy trwały walki polsko-radzieckie, Litwini zajęli Wileńszyznę i Suwalszczyznę; doszło do walk polsko-litewskich. 7 X 1920 r. dowództwo polskie podpisało z Litwinami umowę o tymczasowej linii demarkacyjnej; jednakże samo Wilno (w większości zamieszkane przez Polaków) znalazło się po stronie litewskiej. Przeciw tej decyzji "zbuntowała się" (z upoważnienia Piłsudskiego) 8 X 1920 r. litewsko-białoruska dywizja gen. Lucjana Żeligowskiego. "Buntownicy" zajęli Wilno i ogłosili powstanie Litwy Środkowej, o której losach mieli zadecydować jej mieszkańcy. W lutym 1922 r. przeprowadzono wybory do Sejmu Wileńskiego, który opowiedział się za przyłączeniem Litwy Środkowej do II RP. Miesiąc później zgodził się na to sejm polski. Krok ten stał się przyczyną zamrożenia wzajemnych stosunków dyplomatycznych do 1938 r.