dostosowanie właściwości wody surowej do wymogów stawianych wodzie przeznaczonej do picia lub do celów przemysłowych (np. w przemyśle spożywczym, fotochemicznym, farmaceutycznym, celulozowo-papierniczym itp.) Polega na uwalnianiu wody od zanieczyszczeń mechanicznych (np. piasku, żwiru, mułu, stałych zanieczyszczeń), od zawartych w niej soli oraz od nieodpowiedniego smaku, zapachu i barwy. Surową wodę poddaje się więc zróżnicowanym procesom uzdatniania, m.in. procesom klarowania, filtrowania, odgazowywania, napowietrzania, odkwaszania, odmineralizowania, dezynfekcji, chlorowania itp.