stroma, niemal pionowa, niewysoka ściana skalna, od podnóża podcinana przez fale morskie (urwisko nadbrzeżne), rzekę lub lodowiec, ulegająca niszczeniu (denudacji) głównie przez grawitacyjne ruchy masowe