skała klastyczna. Typ skały osadowej powstałej w wyniku rozdrobnienia i kruszenia innych skał. Wyróżnia się wśród nich grupy skał o różnej średnicy ziaren: żwiry (powyżej 2 mm); piaski (2-0,1 mm); muły (0,1-0,01 mm); iły (poniżej 0,01 mm), oraz o różnej spoistości: skały luźne (np. żwir, piasek, piarg), skały zwięzłe (np. zlepieńce, piaskowce, mułowce).