obszar o rzeźbie młodoglacjalnej (polodowcowej), ukształtowany przez ostatnie zlodowacenie w plejstocenie. Jego charakterystycznymi formami są jeziora polodowcowe i wysokie moreny czołowe. W Polsce są to: Pojezierze Pomorskie, Pojezierze Wielkopolskie i Pojezierze Mazurskie. Termin ten oznacza także obszar pokryty wieloma jeziorami, których powstanie nie jest związane z lodowcami np. Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie.