forma tektoniczna powstała w procesie fałdowania przez wygięcie warstw skalnych bez przerwania ich ciągłości. Zbudowana z części wypukłej, zwanej antykliną (siodłem) oraz części wklęsłej, zwanej synkliną (łękiem). Miejsce najsilniejszego przegięcia warstw skalnych w fałdzie nazywa się przegubem (przegub łęku, przegub siodła), a linie biegnące wzdłuż przegubów tworzą tzw. osie (oś siodła, oś łęku). W zależności od etapów fałdowania i układu skrzydeł fałdu rozróżnia się wiele jego typów, m.in.:

fałdowanie - proces tektoniczny, w wyniku którego kształtują się fałdy. Polega na plastycznym wyginaniu warstw skalnych, leżących pierwotnie poziomo, bez przerwania ich ciągłości. Jest procesem ruchów górotwórczych.