powłoka gazowa otaczająca planety lub księżyce. Atmosfera ziemska to powłoka gazowa otaczająca Ziemię będąca najbardziej zewnętrzną częścią powłoki ziemskiej. Za dolną granicę atmosfery uważa się poziom morza oraz zwierciadło wód gruntowych na lądach. Górna granica jest trudna do określenia. Umownie przyjmuje się wysokość 2000 km jako granicę meteorologiczną atmosfery. Niektóre badania wykazują jednak obecność gazów ziemskich nawet na wysokości 20 000 km. Atmosfera ziemska składa się z następujących gazów: azot - 78,08% objętości atmosfery, tlen - 20,95%, argon - 0,93%, inne gazy (dwutlenek węgla, neon, hel, krypton, ksenon, wodór, ozon) - 0,04%. Poza wyżej wymienionymi gazami atmosfera zawiera domieszki gazowe, ciekłe i stałe. Do najważniejszych domieszek gazowych należy para wodna, której zawartość waha się od 0 do 4%. Domieszki ciekłe i stałe nazywane są aerozolami atmosferycznymi. Najczęściej są to pyły pochodzenia naturalnego (pyły wulkaniczne, glebowe, pyłki roślin) oraz antropogenicznego (pyły przemysłowe, komunikacyjne). Skład chemiczny atmosfery ziemskiej zmieniał się wraz z rozwojem całej planety. Bardzo ważną zmianą był wzrost ilości tlenu. Gaz ten powstaje w wyniku rozkładu dwutlenku węgla podczas procesu fotosyntezy w roślinach. Skład chemiczny atmosfery zmienia się wraz z wysokością. W jej dolnej części dominują gazy cięższe - azot i tlen. W górnej części atmosfery przeważają gazy lżejsze - hel i wodór.

Atmosfera ma budowę warstwową. Podział na warstwy związany jest głównie ze zmianami temperatury powietrza wraz ze wzrostem wysokości. Wyróżnia się następujące warstwy atmosfery:

atol - płaska wyspa będąca wynurzoną rafą koralową w kształcie pierścienia. We wnętrzu atolu znajduje się laguna. Atole charakterystyczne są dla obszarów międzyzwrotnikowych Oceanu Spokojnego.