drobne nieobłonione organella komórkowe, zbudowane z białek i rRNA (rybosomalnego RNA). Wyróżnia się dwa typy rybosomów: małe, o stałej sedymentacji 70S (występują w komórkach Procaryota, w chloroplastach i mitochondriach), duże o stałej sedymentacji 80S (występują w cytoplazmie komórek Eucaryota). Wszystkie rybosomy zbudowane są z dwóch podjednostek, mniejszej i większej. Synteza rRNA następuje w jąderku, tam łączy się on z białkami i powstają podjednostki rybosomów. Natomiast składanie podjednostek w całość zachodzi w cytoplazmie w obecności jonów magnezu i wyłącznie w obecności mRNA, tylko na czas translacji. Rybosomy występują w komórce pojedynczo lub połączone w łańcuchy, tworząc tzw. polirybosomy. Często związane są z siateczką wewnątrzplazmatyczną. Odgrywają kluczową rolę w procesie translacji - biosyntezie białka.