zewnątrzkomórkowe enzymy rozszczepiające wiązania peptydowe w białkach i peptydach z udziałem cząsteczki wody - zaliczane są więc do klasy hydrolaz. P. są białkami globularnymi, występującymi powszechnie w organizmach prokariotycznych i eukariotycznych. Wyróżnia się p. działające na wiązania zlokalizowane wewnątrz łańcucha peptydowego, określane jako endopeptydazy, oraz peptydazy hydrolizujące wiązania zlokalizowane na końcach łańcucha, nazywane egzopeptydazami. Z kolei egzopeptydazy można podzielić na aminopeptydazy, trawiące wiązania przy końcu łańcucha od strony pierwszego aminokwasu (wolna grupa aminowa), i karboksypeptydazy, które rozkładają wiązania przy końcu łańcucha, od strony ostatniego aminokwasu (wolna grupa karboksylowa).