szereg cukrowców, które posiadają grupę ketonową. Ketozą jest np. dihydroksyaceton, fruktoza. Wzór sumaryczny kolejnych ketoz jest taki sam jak odpowiednich aldoz. aldozy.