rozkład wody pod wpływem światła. Proces ten zachodzi w chloroplastach w fazie jasnej fotosyntezy. Światło pełni tu rolę pośrednią, wybijając elektrony z chlorofilu fotosystemów zlokalizowanych w błonach gran. Dziura elektronowa (brak elektronu) fotosystemu PS II powoduje "zasysanie" elektronów z wody, co powoduje jej rozkład: 2H2O → 4H+ + O2 + 4e (-PO4). Woda jest donorem elektronów i protonów w procesie fotosyntezy. Także tlen będący produktem ubocznym tego procesu pochodzi z wody.