biolodzy, jako naukowcy mają za zadanie:

Klasyczny podział nauk przyrodniczych według obiektu badań to:

botanika - nauka o roślinach, zoologia - nauka o zwierzętach, mikrobiologia - nauka o drobnoustrojach, mykologia - nauka o grzybach.

Biolodzy mają możliwość specjalizowania się w takich dziedzinach, jak:

systematyka - nauka o klasyfikacji roślin i zwierząt oraz ich wzajemnych pokrewieństwach, anatomia - nauka o budowie wewnętrznej roślin lub zwierząt, fizjologia - nauka o procesach życiowych organizmów, embriologia - nauka o rozwoju organizmów, histologia - nauka o budowie tkankowej organizmów, cytologia - bada budowę oraz skład i czynności życiowe komórek, antropologia - nauka o rozwoju człowieka na przestrzeni wieków, biochemia - nauka o składzie chemicznym organizmów, ewolucjonizm - próby przedstawienia historii powstania i rozwoju życia na Ziemi, ekologia - nauka o zależnościach między organizmami a środowiskiem, genetyka - nauka o zmienności i dziedziczności cech wśród organizmów, biofizyka - nauka o podstawowych strukturach biologicznych oraz sposobie ich funkcjonowania; w swoich badaniach biofizycy posługują się metodami fizykochemicznymi.