cukier prosty o trzech atomach węgla w cząsteczce, trioza. W ufosforyzowanej postaci (tj. gdy w cząsteczce C-3 posiada resztę fosforanową) jest produktem cyklu Calvina - pierwszym realnym zyskiem fotosyntezy. Aldehyd 3-fosfoglicerynowy powstaje z kwasu 3-fosfoglicerynowego poprzez jego redukcję przy udziale siły asymilacyjnej (NADPH + H+ i ATP) uzyskanej w fazie jasnej fotosyntezy. Jest związkiem wyjściowym do syntezy bardziej złożonych cukrów oraz innych związków organicznych (produktów wtórnych). Służy także do regeneracji akceptora CO2 (RuDP), który rozpoczyna cykl Calvina. Aldehyd 3-fosfoglicerynowy jest także pośrednim metabolitem glikolizy - pierwszego etapu oddychania komórkowego.