proces powstawania kompleksu tRNA - aminokwas (aminoacylo- tRNA) w procesie biosyntezy białek. Aktywacja aminokwasu zachodzi dwuetapowo i wymaga nakładu energii z ATP. I etap: aminokwas + ATP - aktywny aminokwas + 2P / aktywacji ulega grupa karboksylowa / II etap: aktywny aminokwas + tRNA - aminoacylo-tRNA + AMP. Oba etapy są katalizowane przez enzym - syntetazę aminoacylo-tRNA i zachodzą w cytoplazmie komórki.

Reakcja aktywacji aminokwasu