obniżenie lub całkowity zanik aktywności substancji biologicznie czynnych, zazwyczaj białek (enzymu, receptora), spowodowany zmianą ich struktury przestrzennej. Do inaktywacji dochodzi najczęściej w wyniku denaturacji, przyłączenia inhibitora lub modyfikacji posttranslacyjnej. Inaktywacja może być odwracalna, gdy nie jest wynikiem zerwania wiązań peptydowych, oraz nieodwracalna, gdy dochodzi do rozerwania łańcucha peptydowego lub gdy jest spowodowana nieodwracalnym przyłączeniem inhibitora.