[tajm]

  1. czas; for a long time przez długi czas; in no time bardzo szybko; from time to time od czasu do czasu; for the time being na razie; at the time wtedy, w tym czasie; Time is money Czas to pieniądz. I have no time. Nie mam czasu. It's only a question of time. To tylko kwestia czasu. It takes time. To musi trwać (jakiś czas).
  2. czas, pora; summer/winter time czas letni/zimowy; this time tomorrow jutro o tej porze; What's the time? Która godzina? Can you tell me the time? Czy może mi pan/pani powiedzieć, która godzina? It's (high) time... Najwyższy czas...
  3. raz; okoliczność; each time za każdym razem; next time następnym razem; three times a week trzy razy w tygodniu; nine times out of ten w dziewięciu przypadkach na dziesięć; time after time ciągle, stale, wielokrotnie; at all times zawsze; at a time naraz, w tym samym czasie; I can't do two things at a time. Nie mogę robić dwóch rzeczy naraz.
  4. także times czas, okres, epoka; in Queen Victoria's times w czasach królowej Wiktorii
  5. muz. takt; to beat time wybijać takt; to keep time utrzymywać odpowiedni takt; in time w takt; out of time nie w takt; at times czasami; by the time do czasu; I'll be ready by the time you come back. Będę gotowy, zanim wrócisz. in time w porę; We arrived in time. The concert had not begun. Przybyliśmy w porę. Koncert jeszcze się nie zaczął. on time punktualnie; He is always on time. On jest zawsze punktualny. once upon a time dawno, dawno temu to have a good time dobrze się bawić
  6. (o zegarku) to keep good time dobrze chodzić