[wem] ich, nich, nimi, im; I took them to the cinema. Zabrałem ich do kina. It makes no sense to start without them. Nie ma sensu zaczynać bez nich. Stand in front of them. Stań przed nimi. Look at them carefully Przypatrz się im uważnie.