[czejndż]

  1. zmienić; Don't change anything in the text. Nie zmieniaj niczego w tym tekście.
  2. zmienić się; The conditions of my work changed. Warunki mojej pracy zmieniły się. She changed after her mother's accident. Zmieniła się po wypadku swojej matki. They haven't changed a bit. Nie zmienili się ani trochę.
  3. zamienić, wymienić; He changed the documents in a way that nobody noticed. Zamienił dokumenty w taki sposób, że nikt nie zauważył.
  4. wymienić się, zamienić się; If you prefer sitting next to the window, we may change places. Jeśli wolisz siedzieć koło okna, możemy zamienić się miejscami.
  5. przebrać się; Change quickly, we must be going. Przebierz się szybko, bo musimy iść.
  6. rozmienić pieniądze; to change a fifty-dollar note rozmienić banknot pięćdziesięciodolarowy.
  7. przesiąść się; Is the train direct or do I have to change? Pociąg jest bezpośredni czy muszę się przesiadać?
  8. to change one's mind rozmyślić się, zmienić decyzję; I've changed my mind. I'm not going with you. Zmieniłem zdanie. Nie jadę z tobą.