[kol]

 1. wołać; Have you called me? Wołałaś mnie?
 2. zawołać, wezwać; Because my sister was feeling very ill, we called the doctor. Ponieważ moja siostra bardzo źle się czuła, wezwaliśmy lekarza. We always call a taxi after a party. Zawsze po imprezie bierzemy taksówkę.
 3. nazywać; We want to call our son Robert. Chcemy nazwać naszego syna Robert.
 4. telefonować; I don't like calling him because he is so talkative. Nie lubię do niego dzwonić, bo on jest taki gadatliwy. Who's calling, please? Kto mówi?
 5. zarządzić, zwołać; The meetings are called twice a week in my company. W mojej firmie spotkania są zwoływane dwa razy w tygodniu.
 1. wezwać kogoś; to call for a waiter wezwać kelnera
 2. wstąpić po kogoś; On the way to the party we called for our friends. W drodze na przyjęcie wstąpiliśmy po naszych przyjaciół.
 1. przyjść z wizytą, wstąpić; We will call on my grandparents next week. W przyszłym tygodniu wstąpimy do moich dziadków.
 2. także call upon zwrócić się, wezwać; He called upon all his friends to help him. Zwrócił się do wszystkich przyjaciół z prośbą o pomoc.
 1. zatelefonować; Why haven't you called me up? Czemu nie zatelefonowałeś?
 2. powołać do wojska; When the country was attacked all young men were called up. Kiedy kraj został zaatakowany, wszyscy młodzi mężczyźni zostali powołani do wojska.