[a(r)m] ręka, ramię; to keep sb at arm's length trzymać kogoś na dystans; Whenever I come back home my parents welcome me with open arms. Zawsze, kiedy wracam do domu, moi rodzice witają mnie z otwartymi ramionami. I like walking with you arm in arm. Lubię spacerować z tobą trzymając się pod ręce. After the argument he decided to keep her at arm's length. Po kłótni postanowił trzymać ją na dystans.