Polityka zagraniczna – działania prowadzone przez państwo na arenie międzynarodowej, zarówno poprzez ministerstwo spraw zagranicznych w Polsce jak i przedstawicieli państwa za granicą – ambasadorów i konsulów. AMBASADA - jest przedstawicielstwem danego państwa, na terenie innego państwa (bardziej oficjalna definicja - jest najważniejszą z placówek dyplomatycznych danego kraju, funkcjonującą za granicą – jest to przedstawicielstwo dyplomatyczne przy władzach państwa, które tę misję przyjmuje), Celem ambasady jest kształtowanie stosunków międzynarodowych, prowadzenie przyjaznych relacji z krajem przyjmującym, promowanie kraju za granicą.  KONSULAT - urząd państwowy za granicą podległy konsulowi Celem działania konsulatu jest natomiast przede wszystkim wspieranie obywateli kraju poza jego granicami (konsulaty zajmują się m.in. kwestiami obywatelstwa, mogą sprawować funkcje urzędu stanu cywilnego itp). Uczestnikami polityki międzynarodowej oprócz państw są także organizacje międzynarodowe, zrzeszające państwa oraz instytucje. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) - rok powstania – 1945r. siedziba – Nowy Jork ilość państw członkowskich – 193 sekretarz generalny : António Guterres Cele działania ONZ – - utrzymanie pokoju n świecie, - tłumienie wojen (wysyłanie misji pokojowych) - rozwijanie współpracy międzynarodowej - ochrona praw człowieka - wspieranie rozwoju społeczno – gospodarczego państwowy Główne organy ONZ - Zgromadzenie Ogólne (przedstawiciele wszystkich państw członkowskich) - Rada Bezpieczeństwa (5 stałych członków – USA, Francja, Wielka Brytania, Chiny, Rosja i 10 wybieranych na 2-letnią kadencję) – odpowiada za utrzymanie pokoju na świecie - Rada Społeczno – Gospodarcza (rozwiązywanie problemów społecznych i gospodarczych) - Sekretariat z sekretarzem generalnym na czele – organizuje i koordynuje prace innych organów. Z ONZ ściśle współpracuje kilkanaście niezależnych organizacji tzw. organizacje wyspecjalizowane, które realizują zadania ONZ. Są to np. - WHO – Światowa Organizacja Zdrowia - FAO – Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa - UNESCO - Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury - UNICEF – Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci .,,,, NATO – Pakt PółnocnoatlantyckiNATO jest sojuszem polityczno – wojskowym. rok i miejsce powstania – 1949r., Waszyngton siedziba kwatery głównej - Bruksela ilość państw członkowskich – 193 Sekretarz GeneralnyNATO - Jens Stoltenberg Polska w NATO – od 1999r. państwa członkowskie – 30 (12 - państwa założyciele) Cele NATO - członkowie zobowiązują się udzielać sobie pomocy, także wojskowej, w sytuacji, gdyby któreś z nich padło ofiarą agresji. Agresja na jedno z państw członkowskich jest traktowana jak napaść na wszystkie. ...Organy NATO: - Rada Północnoatlantycka – najważniejszy organ polityczny NATO, podejmuje główne decyzje dotyczące sojuszu (przedstawiciele wszystkich krajów członkowskich, podejmują decyzje na zasadzie kompromisu. Na czele Rady stoi Sekretarz Generalny. - Komitet Wojskowy – najważniejszy organ wojskowy Paktu. W jego skład wchodzą szefowie sztabów państw członkowskich. Na podstawie politycznych decyzji Rady opracowuje i przekazuje dowódcom strategicznym NATO stosowne wytyczne wojskowe. - Sekretarz Generalny NATO – kieruje pracami Rady; reprezentuje Pakt na arenie międzynarodowej. Do innych organizacji międzynarodowych, w których uczestniczy Polska należą: - Rada Europy – umacnianie demokracji, ochrona praw człowieka, rozwiązywanie problemów społecznych - Grupa Wyszehradzka – Polska, Czechy, Słowacja, Węgry – nieformalna forma współpracy między państwami członkowskimi ( trudna współpraca) - Trójkąt Weimarski – Francja, Niemcy, Polska – współpraca między państwami, promocja Polski na arenie międzynarodowej. (od 2016r. działalność w zawieszeniu) - Rada Państw Morza Bałtyckiego – państwa nadbałtyckie oraz Norwegia i Islandia – współpraca głównie w zakresie ochrony środowiska i gospodarki.  2. W polityce zagranicznej biorą też udział organizacje międzynarodowe. Mogą zrzeszać państwa lub rozmaite instytucje , zadania do realizacji mają zapisane w statucie, jest tam również informacja o kompetencjach ich  poszczególnych organów. Największe znaczenie dla Polski ma przynależność do Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego ( NATO ) oraz Unii Europejskiej ( UE ) i Organizacji Narodów Zjednoczonych ( ONZ ). 3. Organizacja Narodów Zjednoczonych: - została utworzona w 1945r. , - głównymi celami tej organizacji są - utrzymanie bezpieczeństwa i pokoju na świecie, rozwijanie przyjaźni między państwami, ochrona praw człowieka, rozwiązywanie pojawiających się konfliktów na drodze pokojowej, - działalność tej organizacji polega na - wspieraniu rozwoju gospodarczego państw, pomoc ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji , ochrona środowiska , zapewnienie pokoju na świecie- wysyłanie misji pokojowych , rozdzielanie zwaśnionych stron , dbanie o przestrzeganie rozejmów, ochrona ludności cywilnej. W skład poszczególnych misji wchodzą żołnierze  z różnych krajów członkowskich. 4. Organy ONZ : - Zgromadzenie Ogólne, - Rada Bezpieczeństwa, - Rada Gospodarcza i społeczna, - Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, - Sekretariat.  1. Po II wojnie światowej ZSRR  systematycznie powiększał strefę swoich wpływów w Europie. Państwa Europy Zachodniej w obawie przed tym krajem zdecydowały się nawiązać współpracę militarną i polityczną z USA . Efektem tego było utworzenie w 1949r. NATO ( 10 krajów europejskich , Kanada i USA) . Po upadku komunizmu w sojuszu nastąpiły duże zmiany, przyjęto nowe państwa, a organizacja zaczęła angażować się w rozwiązywanie konfliktów na świecie. Polska została przyjęta do NATO w 1999r.  2. Organy NATO : - Rada Atlantycka ( w skład wchodzą przedstawiciele wszystkich państw członkowskich , rozstrzyga sprawy organizacyjne i programowe) - Rada Stałych Przedstawicieli ( organ konsultacyjny, doradza w sprawach polityki wojskowej oraz obrony cywilnej ) - Sekretarz Generalny ( zawsze cywil , kieruje na bieżąco sprawami organizacji )Komitet Wojskowy  ( szefowie sztabów wojsk państw członkowskich , odpowiada za politykę wojskową)  3. Polska jest członkiem ONA , NATO oraz Rady Europy, Grupy Wyszehradzkiej i Rady Państw Morza Bałtyckiego.  Zwrócić uwagę na zakres działalności tych organizacji - podręcznik strona 171. 1. Po II wojnie światowej na Zachodzie Europy popularność zyskała idea zjednoczenia tego kontynentu. Uważano, że umożliwi ona odbudowę gospodarczą państw po działaniach wojennych, stworzy ekonomiczną przeciwwagę dla potęg gospodarczych USA i ZSRS oraz pomoże utrzymać pokój na świecie. 2. Początki integracji: - 1951r. utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali ( Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN, Włochy) - 1957r, utworzenie przez te same państwa Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, - 1992r. podpisanie traktatu w Maastricht powołującego do życia Unię Europejską , w 2002r. wprowadzono wspólną walutę euro, a w 2004r. Polska przystąpiła do UE.  3. Ojcowie UE : - Robert Schumann - Jean Monnet - Paul-Henri Spaak  - Alcide De Gasperi - Konrad Adenauer  4. Organy UE : - Rada Europejska - Rada Unii Europejskiej - Parlament Europejski - Komisja Europejska - Trybunał sprawiedliwości 5. Zasady funkcjonowania UE : - solidarności - pomocniczości - równości