1. Optyka- nauka zajmująca się badaniem właściwości światła i jego oddziaływaniem z materią. 2.światło- część fali elektromagnetycznej która odpowiada za widzenie przez człowieka. 3 prędkoś rozchodzenie się światła wynosi 300000 mm / s. 4. źródła światła: a )naturalne · błyskawica,słońce, b ) sztuczne - żarówka świetlówka, laser , świece. 5. światło przenosi energie! 6. Swiatło rozchodzi się po liniach prostych! 7.co nazywamy promieniem świetlnym?- Jest to najmniejsza niepodzielna wiązka światła czyli linia wyznaczająca kierunek rozchodzenia się światła. 3. wiązka światła- zbiór płomieni świetlnych. 9. Ośrodki optyczne w których światło się rozchodzi: - powietrze,woda,szkło. 10. Podział  ośrodków  optycznych: a ) ośrodki optyczne  jednorodne, b) ośrodki optyczne niejednorodne. 11.co  nazywamy cieniem?-cieniem nazywamy obszar oświetlony do którego  nie docierają  bezpośrednio promienie swietlne. 12. zjawisko zacmienia słońca- do zjawiska zaćmienia słońca dochodzi wówczas kiedy ziemia wchodzi w cien księżyca.  13.zjawisko zacmienia księżyca- do zjawiska zaćmienia księżyca dochodzi wówczas kiedy ksiezyc wchodzi w cien ziemii. 14.jaka powierzchnia odbija promienie swietlne?- powierzchnią gładką która może odbijać promienie swietlne nazywamy powierzchnia zwierciadlaną(zwierciadłem). 15.Prawo odbicia światła-kat odbicia promienia świetlnego jest różny kątowi jego padania i obydwa leżą w jednej płaszczyźnie. 16. Co nazywamy prostopadłą padnia?-prostopadłą padania nazywamy linie prostą prostopadłą do powierzchni zwierciadła w punkcie padania promienia świetlnego. 17. Zjawisko rozproszenia światła-do zjawiska rozproszenia światła dochodzi wówczas gdy światło odbija się od powierzchni chropowatej lub przechodzi  przez ośrodek w którym są "zanieczyszczenia" np mgła. 18. Co nazywamy zwierciadłem?-zwierciadlem nazywamy każdą gładka powierzchnię odbijającą promienie swietlne. 19. Ognisko główne zwierciadla kulistego wklęsłego-ogniskiem głównym zwierciadla sferycznego wklęsłego nazywamy punkt w którym przecinają się wszystkie promienie odbite od zwierciadła, które padały na nie równolegle do jego osi głównej. 20.zasady odbicia światła przez zwierciadlo a) wszystkie promienie które padają na zwierciadlo równolegle do jego osi głównej po odbiciu przecinają się w ognisku głównym zwierciadla. B) wszystkie promienie padające na zwierciadlo i przechodzące przez jego ognisko główne po odbiciu tworzą wiązkę światła równolegle do jego osi głównej. 21. Ogniskowa zwierciadla-jest to odległość ogniska głównego o zwierciadla w przybliżeniu równa połowie promienia krzywizny zwierciadla. 22. Podział zwierciadeł że względu na kształt:a)płaskie b)sferyczne (kuliste)- wklęsłe, wypukłe. 23. Obrazy za pomocą zwierciadel plaskich- w zwierciadlach plaskich otrzymujemy obraz pozorny symetryczny względem powierzchni zwierciadla którego wielkość zależy od odległości przedmiotu od zwierciadla. 24. Zwierciadla plaskie:- otrzymujemy obraz pozorny,prosty, tej samej wielkości. 25. Jakie zwierciadlo nazywamy sferycznym?-zwierciadłem sferycznym nazywamy takie zwierciadlo którego powierzchnia odbijająca jest część powierzchni kulistej zewnętrza-zwierciadlo wklęsłe, wewnętrzna-zwierciadlo wklęsłe. 26. Pojęcia związane ze zwierciadlami sferycznymi:a) ośrodki główna zwierciadla-prosta łącząca środek zwierciadla że środkiem sfery z którego go wycięto. B) promien krzywizny zwierciadla-promien sfery z którego zwierciadlo powstaje. 27. Ognisko pozorne zwierciadla sferycznego wypukłego. -zwierciadlo sferyczne wypukłe posiada ognisko główne pozorne. Jest to punkt w którym przecinają się przedłużenia promieni odbitych o zwierciadla które padały na nie równolegle do jego osi głównej. 28. Obrazy tworzone przez zwierciadla sferyczne wklęsłe:a) jeżeli przedmiot położony jest od zwierciadla w odległości większej niż jego promien krzywizny?-otrzymany obraz rzeczywisty, odwrócony, pomniejszony. B) jeżeli przedmiot położony jest w odległości równej promieniowi krzywizny zwierciadla?-otrzymamy obraz rzeczywisty, odwrócony, tej samej wielkości co przedmiot. C) jeżeli przedmiot położony jest w odległości mniejszej niż promien krzywizny a większej niż ogniskowa?- otrzymamy obraz rzeczywisty, odwrócony, powiększony. D) jeżeli przedmiot znajduje się w ognisku głównym zwierciadla to nie powstaje żaden obraz. E) jeżeli przedmiot położony bedzie w odległości mniejszej niż ogniskowa zwierciadla?-otrzymamy obraz pozorny, prosty, powiększony. 30. Obrazy otrzymywane w zwierciadlach sferycznych wypukłych:- w zwierciadłavh sferycznych wypukłych powstają Obrazy pozorne, proste,pomniejszone, niezależnie o d tego w jakiej odległości je przedmiot od zwierciadła. 31. Dlaczego światło ulega załamaniu?-światło ulega załamaniu podczas przechodzenia z jednego osrodka optycznego do drugiego spowodowane jest to różna gęstością tych ośrodków a tym samym różna prędkością rozchodzenia sie światła w tych ośrodkach.  32. Prawo załamania.-promien świetlny załamuje się ku prostopadłej padania(kąt padania większy od kąta załamania) jeżeli przechodzi z ośrodka w którym rozchodził się szybciej do ośrodka w którym rozchodzi się wolniej( np powietrze,woda),,,,,, jeżeli promien świetlny przechodzi z ośrodka w którym rozchodził się wolniej do ośrodka w którym rozchodzi się szybciej( woda-powietrze)  wówczas załamuje się od prostopadłej padania(kąt załamania większy od kąta padania),,, kąt załamania zależy od kąta padania promienia światła na granicę ośrodków oraz od prędkości rozchodzenia się światła w każdym z ośrodków. Promien padający na granicę dwóch ośrodków, normalna oraz promien załamany leżą w jednej płaszczyźnie. 33. Co nazywamy soczewką?-soczewką nazywamy bryłę sferyczną ograniczoną z dwóch stron powierzchniami kulistymi lub powierzchnią kulistą i płaską. 34. Rodzaje soczewek że względu na kształt: dwuwypukłe, płaskowypukłe, wklęsłowupukłe, płaskowypukłe, wypukłowklęsłe, dwuwkłęsłę. 35.podzial soczewek że względu na sposób prowadzenia promieni świetlnych a)skupiająca b)rozpraszająca. 36. Pojęcia związane z soczewką skupiająca a) ognisko główne soczewki skupiającej-jest to punkt w którym przecinają się wszystkie promienie po przejściu przez soczewkę które padały na nią równolegle do jej osi głównej(oś optyczna)  b) ogniskowa soczewki-jest to odległość ogniska głównego od środka soczewki.  37. Zależności swietlne w soczewkach skupiających a) wszystkie promienie które padają na soczewkę równolegle do do jej osi głównej po przejściu przez soczewkę przecinają się w jednym punkcie( ognisku głównym soczewki) , b) promienie wysyłane przez źródło znajdujące się w ognisku głównym soczewki po przejściu przez soczewkę tworzą równoległą wiązkę światła. 37.ognisko główne soczewki rozpraszającej-soczewka rozpraszająca posiada ognisko główne pozorne. Jest to punkt w którym przecinają się przedłużenia promieni po przejsicu przez soczewkę które padały na nie równolegle do jej osi głównej. 38. Zastosowanie soczewek w przyrządach optycznych: okulary, lupa,  lornetka, luneta. 39. Co nazywamy zdolnoscia skupiająca soczewki ?-zdolnością skupiająca soczewki nazywamy odrownotnosx jej ogniskowej z=1/f. 40. Jednostka zdolności skupiająca- wyrażamy w dioptriach, 1D -1 dioptriach, 1D =1/m . 41, za pomocą soczewki skupiajacej, jeżeli przedmiot położony jest w odległości większej niż podwójna ogniskowa? -otrzymamy obraz rzeczywisty, odwrócony, pomniejszony. 42. Jeżeli przedmiot położony jest w odległości równej podwójnej ogniskowej soczewki?-otrzymamy obraz rzeczywisty, odwrócony, tej samej wielkości co przedmiot. 43. Jeżeli przedmiot położony jest w odległości większej niż ogniskowa a mniejsza niż podwójna ogniskowa? -otrzymamy obraz rzeczywisty, odwrócony, powiększony. 44. Jeżeli przedmiot położony bedzie w odległości równej ogniskowej soczewki.-w takiej sytuacji obraz nie powstaje. 45.jaki obraz powstanie za pomoca soczewki skupiajacej jeżeli przedmiot położy bedize w odległości mniejszej niż ogniskowa?-powstanie obraz pozorny, prosty, powiększony. 46. Jaki obraz powstanie za pomocą soczewek rozpraszajacych( dwuwklesłe)-niezależnie od odległości przedmiotu od soczewki powstaje obraz prosty, pozorny,  pomniejszony. 47. Budowa oka: siatkówka, plamka żółta, plamka ślepa, nerw wzrokowy, soczewką, rogówka, tęczówka. 49. Wady wzroku: krótkowzroczność, dalekowzroczność, daltonizm, astygmatyzm, zez, 50 zjawiska swietlne występujące w przyrodzie: a)tęcza b) miraże: miraz dolny, miraz górny(fatamorgana), widma Brockenu, zjawisko Halo. 51. Powiększenie soczewki kontaktowe zwierciadla( taki sam wzór): p=h1/h2 lub p=y/x , h1-wysokosc obrazu, h2-wysokosc przedmiotu, y-odległośc obrazu od soczewki, x-odleglosc przedmiotu od soczewki