Pochodne węglowodorów – to związki chemiczne powstałe po zastąpieniu atomu wodoru w węglowodorze grupą funkcyjną np. –OH, - Cl, - COOH, -NH2Grupa funkcyjna – to grupa atomów, która przyłączona do alkilu nadaje związkowi chemicznemu charakterystyczne właściwości, określa przynależność do danego typu związku chemicznego. Alkil (grupa alkilowa) – to grupa atomów powstała w wyniku odłączenia atomu wodoru od alkanu Alkohole to takie pochodne węglowodorów, które zawierają grupę hydroksylową (wodorotlenową) - OH. Jednowodorotlenowe alkohole można opisać wzorem ogólnym ROH, gdzie R – grupa alkilowa (węglowodorowa CnH2n+1 ), a –OH grupa hydroksylowa. Nazwę systematyczną alkoholu tworzy się dodając końcówkę –ol do nazwy węglowodoru, którego pochodną jest alkohol. Nazwa zwyczajowa powstaje przez dodanie słowa alkohol do nazwy grupy alkilowej.  Wszystkie alkohole ulegają reakcjom spalania całkowitego i niecałkowitegoKwasy karboksylowe – to kwasy organiczne, pochodne węglowodorów, które zawierają grupę karboksylową. Grupa karboksylowa (-COOH) – to grupa funkcyjna charakterystyczna dla kwasów organicznych. Kwasy można opisać wzorem ogólnym RCOOH, gdzie R – grupa alkilowa (węglowodorowa CnH2n+1), a –COOH grupa karboksylowa, wyjątek stanowi najprostszy kwas, w którym grupa karboksylowa łączy się z wodorem - HCOOH. Nazwę systematyczną kwasu tworzy się dodając do słowa kwas nazwę węglowodoru z końcówkę –owy . Reszta kwasowa kwasu jednokarboksylowego jest zawsze jednowartościowa. Kwas oleinowy – to kwas nienasycony, zawiera w cząsteczce wiązanie podwójne, ulega reakcji przyłączania. Nasycone kwasy karboksylowe różnią się właściwości w zależności od długości łańcucha węglowego Nazwa soli kwasu karboksylowego składa się z dwóch części, pierwsza pochodzi od nazwy reszty kwasowej, druga to nazwa metalu występującego w soli. Można tworzyć nazwę soli wykorzystując nazwę systematyczną jak i zwyczajową.