Wycinek z wypłatą, na którym widać ile pieniędzy pracodawca odprowadza na nasze ubezpieczenia rzadko jest powodem do zadowolenia. Każdy z nas chciałby zarabiać więcej. Wielu osób uważa, że pieniądze na składki spożytkowaliby w lepszy sposób. Często jednak nie zdajemy sobie sprawy, jak szeroki zakres świadczeń otrzymujemy w zamian za opłacanie składek ubezpieczenia. Co nam przysługuje, gdy płacimy składki?

Zasiłek chorobowy i  świadczenie rehabilitacyjne 

Gdy zachorujemy, idziemy do lekarza i korzystamy ze zwolnienia lekarskiego. W końcu nikt nie lubi pracować, np. z wysoką gorączką. Dzięki regularnemu płaceniu nie musimy martwić się w tym czasie o swoje finanse. Przebywając na zwolnieniu, należy nam się zasiłek chorobowy w wysokości 80 proc. średniej pensji z 12 miesięcy. Jeśli trafimy do szpitala, otrzymamy zasiłek w wysokości 70 proc. pensji. Na zasiłek w wysokości 100 proc. pensji możemy liczyć, jeśli niezdolność do pracy m.in. przypada w czasie ciąży lub pojawiła się wskutek wypadku w drodze do, lub z pracy.

Jeśli nasza niezdolność do pracy utrzymuje się mimo wyczerpania okresu zasiłkowego (182 dni albo 270 dni – jeśli wynika z gruźlicy lub występuje w czasie ciąży), a po dalszym leczeniu lub rehabilitacji jest szansa na powrót do sprawności, można wystąpić o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego. Maksymalny czas pobierania tego świadczenia wynosi 12 miesięcy. Przez pierwsze 90 dni przysługuje nam 90 procent pensji, a w pozostałym okresie 75 procent. Wyjątkiem jest niezdolność do pracy przypadająca na okres ciąży - kobiety mogą wtedy liczyć na stuprocentowe świadczenie.

Zasiłek macierzyński 

Mało kto myśli o tym, że to właśnie dzięki składkom na ubezpieczenie chorobowe młode mamy mają możliwość opieki nad noworodkiem lub adoptowanym dzieckiem. Za okres urlopu macierzyńskiego przysługuje im zasiłek macierzyński w wysokości 100 procent średniej pensji z 12 miesięcy. W razie urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka zasiłek przysługuje przez 20 tygodni.

Ojcowie również mogą cieszyć się pierwszymi chwilami z dzieckiem, mając zapewniony zasiłek w wysokości 100 procent, na czas trwania urlopu ojcowskiego (maksymalnie 2 tygodnie), a także w sytuacji, gdy matka zrezygnuje z zasiłku po 14 tygodniach.

Po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego. Można go pobierać przez 32 tygodnie w przypadku urodzenia albo przyjęcia na wychowanie jednego dziecka. Taki zasiłek wynosi 100 procent pensji przez pierwsze 6 tygodni oraz 60 procent przez kolejne tygodnie. Rodzic może także zdecydować, że chce pobierać zasiłek macierzyński w stałej - 80 procentowej wysokości za cały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego (przez 52 tygodnie w przypadku urodzenia albo przyjęcia na wychowanie jednego dziecka).

Contetnt box 695x150_dopbry

 

Zasiłek opiekuńczy

Co jeszcze daje nam opłacanie składek? Dzięki składkom na ubezpieczenie chorobowe możemy skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on przez:

• 60 dni w roku - za opiekę chorym dzieckiem w wieku do 14 lat oraz zdrowym dzieckiem do 8 roku życia w sytuacjach określonych w przepisach, m.in. z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, szkoły lub przedszkola, a także choroby lub porodu małżonka, który na co dzień opiekuje się dzieckiem,

• 14 dni w roku za opiekę nad chorym członkiem rodziny (m.in. dzieckiem które ukończyło 14 lat, małżonkiem, rodzicem), który w tym czasie z nami mieszka. 

Zasiłek opiekuńczy wynosi 80 procent naszej średniej pensji z 12 miesięcy. 

Świadczenia wypadkowe

Świadczenia w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowe przysługują osobom, które opłacają składki na ubezpieczenie wypadkowe. Dzięki ubezpieczeniu mamy zapewniony zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne w wysokości 100 procent średniej pensji z 12 miesięcy. Ponadto możemy liczyć na jednorazowe odszkodowanie za stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu oraz rentę wypadkową, jeśli w wyniku wypadku lub choroby zawodowej staniemy się częściowo lub całkowicie niezdolni do pracy. 

Renty

Z ubezpieczenia rentowego przysługuje, m.in. renta z tytułu niezdolności do pracy i renta rodzinna. Pierwszą z nich może otrzymać osoba, która otrzyma od lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej orzeczenie o niezdolności. Przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy zależy także od:

• daty, w której powstała niezdolność do pracy, 

• okresów składkowych (np. pracy na podstawie umowy o pracę, prowadzenia działalności gospodarczej)  i nieskładkowych (np. pobierania zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego, ukończonych studiów) – o tym ile trzeba ich udowodnić decyduje wiek, w którym powstała niezdolność do pracy,

• braku prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub niespełnienia warunków do jej otrzymania.   

Renta rodzinna jest przyznawana po śmierci bliskiego członka rodziny, który m.in.  miał prawo do renty, emerytury lub spełniał warunki, aby te świadczenia otrzymać. Może z niej skorzystać m.in. dziecko zmarłej osoby, małżonek, jeśli spełnią określone w przepisach warunki. 

Wysokość renty rodzinnej zależy od liczby osób do niej uprawnionych. Jeśli do renty rodzinnej ma prawo jedna osoba, to otrzymuje 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, dwie osoby – 90 proc., a trzy i więcej osoby- 95 proc..

Z ubezpieczenia rentowego przysługuje też  zasiłek pogrzebowy. Otrzyma go osoba, która pokryje koszty pogrzebu, m.in. osoby ubezpieczonej, np. pracownika czy osoby, która pobiera świadczenie wypłacane przez ZUS, np. emeryturę. Jego wysokość może wynieść maksymalnie 4 tys. złotych. Taką kwotę otrzyma rodzina, bez względu na koszty, które poniosła. W przypadku osób trzecich suma ta zależy od wydatków związanych z pochówkiem.

Emerytury 

Dzięki opłacaniu składek na ubezpieczenie emerytalne można liczyć na emeryturę, która ma zabezpieczyć nasz byt na starość, gdy już nie będziemy mogli pracować. Od 1 października 2017 r. kobiety mogą przejść na emeryturę, gdy ukończą co najmniej 60 lat, a mężczyźni – 65 lat. Im dłużej będziemy pracować i opłacać składki, tym wyższą otrzymamy emeryturę.  

Fundusze

Czy wiesz, że… ZUS nalicza i pobiera składki nie tylko na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych? Oprócz tego, nalicza i pobiera składki na: ✅ubezpieczenie zdrowotne, które przekazuje do Narodowego Funduszu Zdrowia i z którego finansowana jest opieka zdrowotna, ✅Fundusz Pracy, z którego urzędy pracy wypłacają np. zasiłki dla bezrobotnych, ✅Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: o środki z funduszu wnioskują do marszałków województw pracownicy, którzy nie otrzymali swojego wynagrodzenia, bo ich pracodawcy stali się niewypłacalni.

Opublikowany przez Olimpiada Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych 26 marca 2018

Choć zwykle nie chcemy opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, to gdy coś się wydarzy chętnie korzystamy z przysługujących nam świadczeń. Co by się stało gdyby ich nie było? Odpowiedź  jest oczywista - osoby niezdolne do pracy z powodu choroby, wypadku, starości  nie miałyby środków do życia.

Zobacz, ile wiesz o ubezpieczeniach społecznych! Weź udział w quizie - kliknij!

Artykuł powstał we współpracy z ZUS przy projekcie „Lekcje z ZUS”.