Dydaktyka

Dodaj do listy

Dydaktyka to nauka o nauczaniu i uczeniu się, stanowiąca system odpowiednio uzasadnionych twierdzeń i hipotez dotyczących różnych zjawisk oraz występujących w ich obrębie zależności i prawidłowości związanych z procesem uczenia się i...

Dodaj do listy

Proces uczenia się składa się z czterech elementów: przedmiotu charakteru drogi efektu Przedmiotem dydaktyki jest sam nauczyciel. Nauczanie - to planowa oraz systematyczna praca szkolna z uczniami zmierzająca do zdobywania przez nich nowych...

Dodaj do listy

Dydaktyka (z grec. "didasko" - uczę, "didaktikos" - pouczający) stanowi podstawową dyscyplinę pedagogiczną, której przedmiotem zainteresowania jest proces kształcenia. Po raz pierwszy termin "dydaktyka" został użyty w XVII wieku w Niemczech,...

Dodaj do listy

Koncepcja człowieka oświeconego powstała w XVIII wieku i mimo niechętnego podejścia do niej, przetrwała aż do wieku XX. Główny cel nauczania stanowiło w niej przekazywanie gotowej wiedzy, możliwej do reprodukowania w odpowiednim czasie, która...