Dodaj do listy

Charakterystyka mniejszości narodowych w Polsce

Obszary współczesnych krajów zamieszkują często odmienne od większej części społeczeństwa grupy etniczne. Ich źródłem były naturalne migracje Migracje przemieszczanie się osobników z jednej populacji do drugiej. Następuje wtedy przepływ genów między tymi populacjami, co może doprowadzić do zmiany częstości genów i wywołać zmianę ewolucyjną (czynnik... Czytaj dalej Słownik biologiczny ludności na przestrzeni wielu wieków, zmiany terytoriów państwowych jak również tworzenia organizmów państwowych o charakterze wielonarodowym. Migracje wynikały głównie z poszukiwania lepszego życia, pracy, żywności, itd. We współczesnym świecie najliczniejsze migracje mają miejsce pomiędzy krajami biednymi i zamożnymi. Często bywa, iż mniejszości są skłócone z pozostałą, liczniejszą częścią społeczeństwa.

Wyróżnia się następujące grupy mniejszościowe:

1. Zwarte.

2. Rozproszone.

Mniejszości o zwartej strukturze to takie, które od lat przebywają na tym samym terenie co ich przodkowie, kultywują tradycję i zachowują odrębność m. in. pod względem kulturowym i obyczajowym, niejednokrotnie starają się stworzyć własne władze samorządowe. Natomiast osoby należące do mniejszości, które są rozproszone w zdecydowanie większym stopniu asymilują się z liczniejszą grupą, zatracają swoją tożsamość narodową. Z reguły tego typu zjawiska mają miejsce w dużych miejskich metropoliach. Bywa i tak, że celowo pewne osoby chcą zatracić swoją tożsamość i budować nowe życie - bez przeszłości.

Dawne Województwo Podlaskie stanowi najbardziej zróżnicowany obszar na terenie naszego kraju jeżeli chodzi o ilość nacji i kultur. Poza Polakami mieszkają tam również: Białorusini i Litwini oraz Tatarzy jak również Ukraińcy a także Rosjanie Rosjanie A. Mickiewicz III cz. Dziadów, bohater zbiorowy; licznie występują w dramacie, począwszy od tyrana Nowosilcowa, poprzez jego zauszników Bajkowa i Pelikana, po młodych oficerów, przybyłych na bal... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum i Cyganie wraz z Żydami jak też "Staroobrzędnicy".

Białorusini:

Jest to największa liczebnie mniejszość narodowa w rejonie Podlasia, przede wszystkim: gmina Bielsk Podlaski - połowa mieszkańców to Białorusini, natomiast w gminie Orla stanowią oni aż siedemdziesiąt pięć procent ogółu ludności. Spora Spora zarodnik.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
grupa mieszka również na terenie gminy Boćki.

PO zakończeniu II Wojny Światowej doszło do znaczących zmian wśród przedstawicieli mniejszości białoruskiej. Najważniejszą przyczyną takiego stanu rzeczy były migracje do większych ośrodków miejskich w celu zdobycia wykształcenia czy też znalezienia pracy, itd. Mimo to w dalszym ciągu większość Białorusinów zamieszkuje tereny wiejskie.

Litwini:
Na obszarze Polski jest ich dziesięć do dwunastu tysięcy. Zamieszkują przede wszystkim obszar Suwalszczyzny: w gminie Sejny stanowią czterdzieści procent ogółu ludności a w gminie Puńsk stanowią osiemdziesiąt procent ogółu mieszkańców. Także w Sypliszkach oraz Suwałkach znajduje się ich liczne grono. W naszym kraju istnieje pięć organizacji skupiających przedstawicieli narodowości litewskiej. Najliczniejszą a zarazem najstarszą jest Stowarzyszenie Litwinów w Polsce. Istotne są również: Stowarzyszenie Świętego Kazimierza oraz Stowarzyszenie, Wspólnota Litwinów w Polsce a także Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej i Młodzieży Litewskiej w Polsce. Na terenie dawnego województwa podlaskiego funkcjonuje 1 Dom Kultury Litewskiej w Puńsku. Na obszarze gminy Puńsk działa pięć litewskich "podstawówek" oraz jedyne w naszym kraju litewskie Liceum Ogólnokształcące. W miejscowości Sejny są dwie litewskie "podstawówki", natomiast w kilkunastu miejscowościach działają szkoły, w których język litewski jest traktowany jako przedmiot dodatkowy. Mniejszość litewska od 1960 roku wydaje czasopismo "Aura", posiada również własne audycje na antenie Polskiego Radia oraz regionalnej "trójki" telewizyjnej w Białymstoku. Dom Kultury Litewskiej zajmuje się: chórem "Dzukija" oraz kapelą ludową "Klumpë" jak również zespołem choreograficzny "Jotva" a także teatrem "stodolany". Pozostałe organizacje opiekują się innymi zespołami.
Tatarzy:

Tatarzy są obecni w rejonie Podlasia począwszy od XV w. Zajmowali głównie teren wokół miejscowości: Sokółki oraz Krynek. Byli przedstawicielami swojej nacji, znajdującymi się najdalej na zachód od swego państwa. Dziś mamy w naszym kraju blisko cztery Cztery Liczba cztery symbolizuje wszechświat materialny, cztery pory roku, cztery strony świata, cztery kwadry księżyca, cztery wiatry, cztery wieki ludzkości, cztery rzeki Hadesu, cztery konie Apokalipsy,... Czytaj dalej Słownik symboli literackich tysiące Tatarów, z czego aż tysiąc ośmiuset mieszka w Białymstoku. Tatarzy utworzyli nawet własny wewnętrzny podział administracyjny. Istnieją trzy gminy:

1. Białystok.

2. Bohoniki.

3. Kruszyniany.

Władzę nad strukturami Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczpospolitej Polskiej dzierży w swych rękach jeden z mieszkańców Białegostoku - Jan Sobolewski! Środowisko tatarskie zbudowało w 1992 r. Związek Tatarów Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Najistotniejszym cel funkcjonowania organizacji stanowi: podtrzymywanie tradycji, kultury i obyczajów a także zacieśnianie relacji z Polakami.

Ukraińcy:

Ukraińcy stanowią mniejszość narodową w sile od dwustu do trzystu tysięcy obywateli. Spora grupa ludności pochodzenia ukraińskiego z obszarów południowo - wschodnich państwa polskiego została siłą przesiedlona w ramach tzw. akcji "Wisła", w roku 1947 na obszary północno - zachodnie. Ukraińcy zamieszkują przede wszystkim na następujących obszarach naszego kraju: Województwo Warmińsko - Mazurskie i Zachodniopomorskie oraz Dolnośląskie. Jednak warto pamiętać, że pewnej grupy Ukraińców nie zmuszono do zmiany miejsca zamieszkania, stąd też sporo przedstawicieli tej mniejszości żyje do dziś dnia na obszarze województwa podkarpackiego a także małopolskiego. Ukraińcy maja własnych reprezentantów w jednostkach samorządu terytorialnego, przede wszystkim w woj. warmińsko - mazurskim - zasiada tam na różnych stanowiskach blisko pięćdziesiąt osób narodowości ukraińskiej, na czele z osobą przewodniczącego sejmiku tego województwa. Również jeżeli chodzi o oświatę to z roku na roku jest coraz lepiej. Wzrasta liczba szkół oraz ukraińskich uczniów. Wyniki badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny dowodzą, że język ukraiński jest nauczany jako język mniejszości narodowej w stu trzynastu szkołach. Średnio w każdej ze szkół uczy się od dwóch do trzech tysięcy uczniów. Rośnie także grono Grono kwiatostan o silnie skróconej i zgrubiałej osi głównej. Kwiaty są gęsto osadzone, np. u konwalii.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
ukraińskich pedagogów. Najliczniejsza grupa Ukraińców należy do Kościoła Katolickiego Obrządku Bizantyjsko - Ukraińskiego, jednak spora grupa należy również do wspólnoty Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Czołowe organizacje to: 

1. Związek Ukraińców w Polsce.

2. Związek Niezależnej Młodzieży Ukraińskiej.

3. Związek Ukraińców Podlasia.

4. Ukraińskie Towarzystwo Lekarskie.

5. Ukraińskie Towarzystwo Nauczycielskie w Polsce.

6. Stowarzyszenie Ukraińców - Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego.

7. Bractwo Cerkiewne św. Włodzimierza.

8. Fundacja Kultury Ukraińskiej.

9. Fundacja św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej.

Najistotniejsze gazety:

1. "Nasze Słowo": jest to tygodnik.

2. "Svitanok": jest to wkładka do: "Naszego Słowa", skierowanego do dzieci.

3. "Nad Buhom i Nawoju": jest to dwumiesięcznik.

Najistotniejsze wydarzenia kulturalne:

1. Festiwal Kultury Ukraińskiej w Sopocie.

2. Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu.

3. Dni Kultury Ukraińskiej.

4. Młodzieżowy Jarmark w Gdańsku.

Słowacy:

Słowacy stanowią mniejszość narodową, której liczebność na terenie naszego kraju szacuje się w granicach dziesięciu do dwudziestu tysięcy obywateli, zamieszkujących tradycyjnie rejony Spiżu oraz Orawy.

Ilość uczniów, którzy uczą się języka słowackiego na zasadzie języka mniejszości nieustannie maleje. Dziś naukę w tym zakresie pobiera blisko trzystu pięćdziesięciu uczniów w szesnastu placówkach oświatowych.

Słowacy w większości należą do wspólnoty Kościoła Rzymskokatolickiego.

Czołowa organizacja:

1. Towarzystwo Słowaków w Polsce.

Najistotniejsza gazeta:

1. "Vot": jest to miesięcznik.

Najistotniejsze wydarzenia kulturalne:

1. Dzień Kultury Słowackiej w Jabłonce Orawskiej.

2. Przeglądy Orkiestr Dętych.

3. Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Krempachach.

Czesi:

Czesi stanowią mniejszość narodową, której liczba przedstawicieli w naszym kraju oscyluje w okolicach trzech tysięcy, zajmują oni przede wszystkim okolice Kotliny Kłodzkiej oraz Lubelszczyzny natomiast miejscowość Zelów tereny nieopodal Piotrkowa Trybunalskiego.

Osadnictwo Czechów na terenie Polski trwało pomiędzy XVI 

i XVIII wiekiem. Emigrowali przede wszystkim ewangelicy. Było to spowodowane prześladowaniami o podłożu wyznaniowym. Dominująca część Czechów na terenie Polski to oczywiście ewangelicy.

Czołowe organizacje:

1. Klub Czeski przy Towarzystwie Słowaków w Polsce.

2. Towarzystwo Słowaków w Polsce.

Pierwsze regulacje związane z prawami mniejszościowych grup pojawiły się na Starym Kontynencie w treści traktatu augsburskiego, zawartym w połowie XVI w. Bronił on przedstawicieli mniejszości religijnych. Nieco później traktat Traktat rodzaj rozprawy na temat najważniejszych problemów z danej dziedziny wiedzy lub życia społecznego, politycznego. Często pojawia się w tytułach prac naukowych. Tego wyrazu użył także Cz. Miłosz... Czytaj dalej Słownik terminów literackich westfalski z 1648 roku oraz konwencje polsko - rosyjskie z 1767 a także 1775 roku, gwarantowały pewien pakiet praw grupom dysydentów, natomiast traktat zawarty podczas kongresu wiedeńskiego przyznawał mniejszościom wyznaniowym prawo do swobody w zakresie wyznawanej religii, jak również uprawnienia z zakresu prawa cywilnego. W wyniku nowego ładu po zakończeniu I Wojny Światowej utworzono w Europie sporo nowych lub poprzednio okupowanych krajów np. Polskę. Zwycięskie imperia europejskie zawarły z nowoutworzonymi krajami traktaty dotyczące ochrony pod względem rasowym oraz religijnym a także językowej wszystkich mniejszości z terenów tamtych krajów. Pomimo tego, że powyższe prawa stworzyły fundamenty dla całego systemu związanego z ochroną przedstawicieli mniejszości pod kontrolą Ligi Narodów, miały moc obowiązującą wyłącznie w tych nowo powstałych krajach, w pozostałych natomiast już nie. Z tej luki skorzystał m. in. Adolf Adolf A. Mickiewicz III cz. Dziadów, bohater epizodyczny; jeden z więźniów w sc. 1; informuje kolegów, że dzięki życzliwemu kapralowi mogą się spotkać w dzień Wigilii. Podczas spotkania wspomina kolegę,... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum Hitler, twierdząc, iż przedstawiciele mniejszości niemieckiej na terytoriach nowoutworzonych państw są dyskryminowani i prześladowani. Była to jedna spośród przyczyn, które doprowadziły do rozpadu Ligi Narodów.

Po zakończeniu II Wojny Światowej problem mniejszości wciąż był otwarty. Zarówno w treści Karty Narodów Zjednoczonych jak również Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka nie znalazły się zapisy regulujące kwestie mniejszości. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych również niewiele zmienił w tej sprawie. Kraje biorące udział w 1975r. w obradach podczas Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie postanowiły, że będą szanować prawa należne mniejszościom narodowym o ile takowe mniejszości są na obszarze określonego państwa. W 1990r. w czasie zjazdu w stolicy Danii rozszerzono zapisy aktu z 1975r., ujmując konkretnie jakie prawa przysługują mniejszościom. Są to następujące prawa:

1. Do ochrony oraz rozwoju: etnicznej oraz kulturalnej jak również językowej a także religijnej tożsamości za pomocą własnych organizacji i stowarzyszeń oraz instytucji szkolno - wychowawczych wraz z kulturalnymi jak też religijnymi.

2. Do swobodnego wyznawania oraz praktykowania swoich religii.

3. Do brania czynnego uczestnictwa w życiu politycznym i społecznym.

W 1992r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych zatwierdziło: Deklarację o Prawach Osób Należących do Mniejszości Narodowych, Etnicznych, Religijnych i Językowych. Z kolei w 1994r. Rada Europy zatwierdziła konwencję dotyczącą ochrony mniejszości narodowych na obszarze krajów należących do UE. Istotną rolę w dziedzinie ochrony praw mniejszości odgrywają międzypaństwowe akty dwustronne. Nasz kraj zawarł tego typu umowy z: Niemcami i Estonią oraz Łotwą jak również Litwą i Czechami oraz Słowacją a także Rumunią i Rosją jak też z Białorusią i Ukrainą oraz Węgrami.

Mniejszościom narodowym nie został nadany status prawny, oznacza to tyle, że w naszym kraju nie ma aktu, który by szczegółowo normował zakres ich: praw, wolności a także obowiązki.