Dodaj do listy

Naród i państwo

Zgodnie z definicją słownikową naród to trwała wspólnota ludzi utworzona historycznie, powstała na gruncie wspólnoty losów historycznych, kultury, języka, terytorium i życia ekonomicznego, przejawiająca się w świadomości narodowej jej członków. Naród jest zatem znacznej wielkości społecznością, którą tworzą ludzie Ludzie J. R. R. Tolkien Hobbit, czyli tam i z powrotem, bohater zbiorowy; ludzie Trzeciej Epoki są zupełnie podobni do ludzi współczesnych. Tak jak dzisiaj zdarzają się wśród nich postacie niezwykłe, szlachetne,... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum powiązani ze sobą historycznie, dziejowo. Pochodzą oni z tego samego obszaru kulturalnego, łączy ich wspólna tradycja. Patriotyzm jest postawą, którą charakteryzuje przywiązanie do ojczyzny, często nawet miłość. Patriota gotowy jest do poświęceń i ofiar na rzecz ojczyzny, czy własnego narodu. A przy tym szanuje inne narody, nie odmawia im prawa do istnienia. Skrajnym przejawem patriotyzmu jest szowinizm. Z tym zjawiskiem związane jest ślepe wywyższanie własnego narodu i, co za tym idzie, głoszenie nienawiści i pogardy dla innych narodów.

Naród żyje w państwie. Niewiele jest narodów bezpaństwowych. Państwem nazywamy politycznie zorganizowaną społeczność, zamieszkującą określone granicami terytorium, mającą niepodległą formę rządów. Państwo jest pewną formą organizacji społeczeństwa. Na pojęcie państwa składają się trzy terminy: naród, terytorium i władza publiczna. Państwo zajmuje się sprawami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Ponieważ nie istnieje w próżni musi koegzystować z innymi państwami. Zajmuje się również gospodarką, sprawami socjalnymi oraz oświatą i kulturą. Zadaniem państwa na polu wewnętrznym jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w kraju. I to zadanie musi być wypełnione niezależnie od tego, jaka aktualnie rządzi w nim opcja polityczna. Za funkcję wewnętrzną państwa odpowiada administracja państwowa, policja oraz wymiar sprawiedliwości. Nikt, może z wyjątkiem formacji anarchistycznych, nie pokusi się o podważanie zasadności istnienia tej funkcji państwa. Zabezpieczeniem i prowadzeniem spraw państwowych na arenie międzynarodowej oraz zapewnieniem bezpieczeństwa zewnętrznego zajmują się organy państwowe, związane bezpośrednio z funkcją zewnętrzną państwa. Odpowiadają one za siły zbrojne oraz dyplomację. Zadania tej funkcji zmieniają się wraz ze zmieniającym się światem. Współczesne państwa często stawiają na regionalną współpracę, która polega na tym, ze wspólnie rozstrzygają kwestie dotyczące bezpieczeństwa, czy rozwoju gospodarczego. Państwo odpowiada też za sprawy socjalne swoich obywateli, zobowiązane jest pomagać ubogim i bezrobotnym. Różne są formy takiej pomocy - od całego systemu zasiłków i rent, po faktyczną pomoc społeczną, na przykład w formie szkoleń umożliwiających podniesienie kwalifikacji. W ramach funkcji socjalnej państwa mieści się również służba zdrowia. Państwo winno dbać o dziedzictwo kulturowe, co też czyni poprzez, np. utrzymywanie muzeów i konserwację zabytków. Państwo sprawuje mecenat Mecenat opieka nad artystami i rozwojem sztuk, zapewniana przez osoby prywatne, dwory, instytucje społeczne i państwowe. Nazwa pochodzi od nazwiska rzymskiego arystokraty Mecenasa (I w. p.n.e.), który opiekował... Czytaj dalej Słownik terminów literackich nad działalnością artystyczną w kraju, dofinansowując teatry i kinematografię. Obowiązkiem państwa jest też zapewnienie obywatelom dostępu do edukacji w szkolnictwie publicznym. Zajmuje się też ono dbaniem o odpowiednie warunki dla przedsiębiorczości. Aktywność państwa w dziedzinie gospodarki związana jest nierozerwalnie z opcją polityczną, aktualnie sprawującą władzę. Liberałowie sprowadzą tę funkcję do polityki podatkowej i materialnej. Zaś tam, gdzie władza bardziej ingeruje w ekonomię funkcja ta rozwinie się bardziej.

Istnieje kilka teorii pochodzenia państwa. Pierwszą jest teoria, według której władza pochodzi od Boga i to uzasadniać miało powstanie państwa. I tak, na przykład w starożytnym Egipcie faraon uważany był za wcielenie boga Hurosa. Sumerami rządził w imieniu lokalnego boga "wielki człowiek" - król. Podobnie chrześcijaństwo uznawało władcę za pomazańca bożego. Z poglądem tym wiązały się pewne konsekwencje. Otóż władza pozwalała sobie na tłumienie wszelkich buntów przeciw niej w imię obrony majestatu boskiego. Wszak bunt przeciwko władcy był buntem przeciwko Bogu. Świadomość boskiego pochodzenia władzy umacniała jej autorytet w społeczeństwie, dla którego wartości religijne były ważne.

Kolejną była teoria patriarchalna. Ta teoria pojawiła się wraz z laicyzacją społeczeństwa. Tutaj władcę porównywano do ojca rodziny. Państwo ma zatem być rodziną, a władza ojcem narodu. W XIX wieku bardzo popularna była teoria podboju. Zgodnie z nią plemiona koczownicze napadały na osiadłe plemiona rolnicze i tak powstawały państwa.

Jeśli chodzi o formy państwa to wyróżniamy ich całe mnóstwo. Monarchia, republika, państwo demokratyczne, autorytarne, totalitarne, unitarne. Różne są formy państwa, różne ustroje.