Matematyka

Dodaj do listy

Osią liczbową nazywamy taką prostą, na której: Został obrany pewien punkt O zwany punktem zerowym lub początkiem osi liczbowej, Jedna z półprostych o początku w punkcie O została nazwana półprostą dodanią, Został...

278 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Podobnie jak działania na liczbach - działania odejmowania, dodawania i mnożenia zbiorów podlegają pewnym prawom. Znajomość tych praw ułatwia często wykonywanie działań na zbiorach. I. Prawa przemienności dodawania i mnożenia Suma...

422 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Sumą pewnych zbiorów A i B nazywamy taki zbiór, do którego należą te i tylko te elementy, które należą do co najmniej jednego ze zbirów A i B. sumę zbiorów A i B oznaczamy przez A B. Określenie to możemy również zapisać...

443 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

POSTAĆ OGÓLNA f(x)=ax2+bx+c, a≠0 POSTAĆ KANONICZNA f(x)=a(x-p)2+q, a≠0 Postać kanoniczna trójmianu kwadratowego jest funkcją y=ax2 przesuniętą o wektor u=[p,q], z tego wynika także, że wierzchołek paraboli ma współrzędne...

359 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Cecha podzielności przez 2 Liczba jest podzielna przez 2 jeżeli jej ostatnia cyfra jest parzysta lub jest nią zero. Przykłady: 12, 48, 100, 124 Cecha podzielności przez 3 Liczba jest podzielna przez 3 jeżeli suma jej cyfr tworzy...

397 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Pole prostokąta: a • b Obwód: 2a + 2b Pole kwadratu: a2 Obwód: 4a Pole dowolnego trójkąta(o bokach: a, b, c): a•h Obwód: a + b + c Pole trójkąta równoramiennego (o bokach: a, b, b): Obwód: 2b + a Obwód trójkąta równobocznego...

338 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Zdanie logiczne to zdanie, dla którego istnieje jednoznaczne przyporządkowanie wartości logicznej zdania: prawdy lub fałszu. Przyjęto następujące wartości liczbowe dla tych wartości logicznych: 1 - prawda, 0 - fałsz Mamy takie oto funktory...

531 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Zbiorem pustym nazywamy zbiór, do którego nie należy ani jeden element. Zbiór skończony to taki zbiór, dla którego istnieje liczba naturalna n, taka, że ten zbiór ma n elementów. Zbiór, który nie jest zbiorem skończonym, nazywamy zbiorem nieskończonym....

270 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Mamy dany trójkąt ABC o bokach długości: a, b, c oraz miarach kątów wewnętrznych . Niech R oznacza promień okręgu, który jest opisany na trójkącie ABC. Przedstawia to poniższy rysunek: Twierdzenie sinusów: W dowolny trójkącie stosunek...

328 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Euler był szwajcarskim matematykiem. W 1752 roku, kiedy to był profesorem Akademii Nauk w Berlinie, dokonał zadziwiającego odkrycia odnośnie związku jaki jest pomiędzy liczbami s, k, w, Które oznaczają odpowiednio: ściany, krawędzie i wierzchołki...

443 osoby polecają.

Szkoła: Liceum