Dodaj do listy

Święci – filozofowie: św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu, św. Franciszek z Asyżu

ŚWIĘTY AUGUSTYN

Jego właściwe imię brzmi Aurelius Augustinus. Żył w latach 354-430

- Ojciec Ojciec B. Schulz Sklepy cynamonowe, bohater główny; zajmuje poczesne miejsce w powieści; szanowany kupiec, sprawujący ojcowską władzę nie tylko nad rodziną, ale i nad subiektami. Pochylony nad rachunkami,... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum Kościoła

- filozof

- teolog

- najważniejszy przedstawiciel patrystyki

- stworzył pierwszą spójną chrześcijańską doktrynę filozoficzną

- czerpał z poglądów Platona

- głosił teocentryzm - cel życia człowieka - dążenie do Boga

- poznanie przez iluminację - oświecenie przez bożą łaskę; poznanie rozumowe i zmysłowe - niepełne

- połączenie wiary w predestynację (przeznaczenie) z woluntaryzmem - przekonaniem o wolnej woli człowieka

- człowiek odpowiedzialny za zło na świecie

- państwo Boże przeciwstawione państwu ziemskiemu - konflikt między nimi

- najważniejsze dzieła: "O państwie Bożym" (w Polsce wydane w 1835 roku), "Wyznania" (w Polsce wydane w 1844)

PATRYSTYKA

Poglądy teologiczno - filozoficzne autorstwa Ojców Kościoła

OJCOWIE KOŚCIOŁA

Początkowo określenie to odnosiło się ogólnie do biskupów chrześcijańskich, od IV wieku miano zyskiwali tylko wybitni teologowie, np. św. Augustyn, św. Bazyli. Pisma Ojców Kościoła i teorie stworzone na soborach są głównym składnikiem Tradycji chrześcijańskiej

TOMASZ Z AKWINU

- filozof i teolog

- Ojciec Kościoła

- żył w latach 1225-1274

- jego filozofia nosi nazwę tomizmu

- autor Autor J. Szaniawski Dwa teatry, bohater epizodyczny; małomówny dramaturg z nieodłączną fajką, twórca katastroficznej, fantastycznej sztuki, nie pozbawionej jednak realizmu. Postać jest prawdopodobnie... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum pięciu dowodów na istnienie Boga:

1. ruch

2. niesamoistność świata

3. przypadkowość rzeczy istniejących na świecie

4. istnienie bytów o różnym stopniu doskonałości

5. powszechna celowość przyrody

- stworzył pojęcie "drabiny bytów" - wszystko, co istnieje na świecie ułożone jest hierarchicznie

- nierówność stanów w społeczeństwie jest zjawiskiem naturalnym stworzonym przez Boga

- człowiek nie powinien buntować się z powodu swego miejsca w hierarchii społecznej, gdyż jest mu ono przeznaczone przez Boga

- każdy powinien dążyć do doskonałości przez cnotę i posłuszeństwo Bogu

- etyka - wyznaczała zasady, którymi człowieka powinien się kierować

- w przeciwieństwie di św. Augustyna akceptował cielesny aspekt natury ludzkiej, przez cnotę człowiek posiada zdolność panowania na żądzami ciała

- uważał, że wiarę można poznać rozumem, zwolennik myślenia scholastycznego

- czerpał z poglądów Arystotelesa

FRANCISZEK Z ASYŻU

- jego właściwe imię i nazwisko brzmiało: Giovanni Bernardone

- żył w latach 1181-1226

- zwany był Biedaczyną z Asyżu

- pochodził z bogatej, kupieckiej rodziny, w młodości prowadził hulaszczy tryb życia, przeżył nawrócenie i postanowił poświęcić swe życie Bogu

- rozdał majątek, żył z jałmużny

- wędrował i głosił kazania

- głosiciel radości życia, miłości do wszystkich bożych stworzeń

- zachwyt nad pięknem świata - wyraża to w "Pieśni słonecznej"

- założyciel zakonu franciszkanów

ŚREDNIOWIECZE - OGÓLNE INFORMACJE

- pochodzenie nazwy - oznacza okres przejściowy między antykiem a renesansem

- lekceważący stosunek ludzi odrodzenia do średniowiecza - uważali je za epokę ciemnoty, zacofania i odrzucenia ideałów antyku

- dopiero w XVIII wieku średniowiecze zostało zrehabilitowane

- początek epoki - rok 476 - upadek cesarstwa zachodniorzymskiego

- koniec epoki - 1453 rok - upadek Konstantynopola, 1492 rok - odkrycie Ameryki

- uniwersalizm - średniowieczna Europa tworzył wspólnotę religijną, kulturową, ideologiczną; zjednoczona była pod wspólną władzą papiesko - cesarską

- łacina - uniwersalny język

- hegemonia Kościoła - podporządkowani mu byli świeccy władcy

- teocentryzm - "Bóg w centrum", podporządkowaniu Bogu wszystkich spraw ludzkich, Bóg - najwyższa wartość, cel ludzkich dążeń

- scholastyka Scholastyka główny kierunek filozofii chrześcijańskiej w okresie średniowiecza; próba zrozumienia, wyjaśnia i udowodnienia dogmatów wiary za pomocą filozofii starożytnej. Ten kierunek studiów zapoczątkował... Czytaj dalej Słownik historyczny - tendencja w średniowiecznej filozofii zgodnie z którą prawdy wiary można zrozumieć na drodze racjonalistycznych spekulacji, najwybitniejsi przedstawiciele scholastyki: to Albert Wielki i

św. Tomasz z Akwinu

- wpływ wielkich filozofów na mentalność epoki

- asceza Asceza wyrzekanie się przyjemności, wstrzemięźliwość, stałe, dobrowolne ograniczanie potrzeb życiowych, poddawanie się surowej dyscyplinie wewnętrznej w celu osiągnięcia doskonałości.
Czytaj dalej Słownik wyrazów obcych
- dobrowolne wyrzeczenie się radości życia doczesnego, umartwianie ciała w celu doskonalenia duszy by jak najszybciej osiągnąć zbawienie

- abnegacja - wyrzeczenia, brak dbałości o swoją wygodę

- memento Mori - "pamiętaj o śmierci", średniowieczne hasło będące ostrzeżeniem i przypomnieniem, że z życia doczesnego przyjdzie nam się rozliczyć, przestroga przed przywiązywaniem się do dóbr doczesnych.

- danse macabre - "taniec śmierci", średniowieczny motyw w literaturze i malarstwie przedstawiający korowód prowadzony przez śmierć ukazaną jako szkielet Szkielet zespół mocnych, twardych elementów, które nadają kształt ciału, jest rusztowaniem i miejscem przyczepu mięśni, ochrania niektóre części ciała. U bezkręgowców występuje szkielet zewnętrzny... Czytaj dalej Słownik biologiczny z kosą. W korowodzie tym znajdują się ludzie różnych stanów, majątku, wykształcenia. Wobec śmierci wszyscy oni są równi.

- krzyż i miecz - symbole epoki średniowiecza, oznaczały one dwa ośrodki średniowiecznej kultury - Kościół i dwór.

- hagiografia - żywotopisarstwo, dział literatury chrześcijańskiej zajmujący się biografiami świętych, najsłynniejszym utworem hagiograficznym jest "Legenda o świętym Aleksym".

- architektura - przeważała architektura sakralna, średniowiecze wykształciło dwa style: wcześniejszy - romański i późniejszy - gotycki

styl romański - budynki o grubych marach i małych oknach, niskie, okrągłe

styl gotycki - wysokie ceglane kościoły, strzeliste, o dużych, zdobionych witrażami oknach

Tomizm - św. Tomasz Tomasz A. Mickiewicz III cz. Dziadów, bohater epizodyczny; przywódca młodzieży filomackiej, uczestnik zebrania w celi Konrada. Rozwiewa optymizm Żegoty, wierzącego w rychłe uwolnienie. Wyjaśnia ich sytuację,... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum z Akwinu stworzył pojecie drabiny bytów, każdej istocie przeznaczony jest szczebel. Człowiek znajduje się pomiędzy aniołami a zwierzętami - jest istotą cielesno-duchową. Powołaniem człowieka jest doskonalenie się dzięki cnocie. Św. Tomasz bardzo duża rolę przypisywał etyce, która stabilizowała ludzkie życie.