Dodaj do listy

Cechy romantyzmu

CECHY ROMANTYZMU:

* natura odzwierciedla uczucia bohatera

* najczęściej ukazywano miłość nieszczęśliwą lub zawiedzioną, gdyż tylko taka miała dla romantyków znaczenie

* ogromne zainteresowanie kultura ludową, literaci czerpią ze źródeł ludowych, biorą pomysły na dzieła z ludowych opowieści (patrz: A. Mickiewicz "Ballady")

* dużą rolę odgrywają wątki narodowe, literatura zaangażowana politycznie

* pisarz, to człowiek wolny, jednostka wybitna, stojąca ponad społeczeństwem

Cechy charakterystyczne prądu

Do czynników, które wywarły wpływ na kształtowanie się romantyzmu należą przemiany cywilizacyjne, społeczne, polityczne oraz obyczajowe (mające swój początek podczas rewolucji francuskiej w 1789).

Romantyzm powstał jako fuzja oświeceniowej tradycji stawiającej na demokrację i przyznającej jednostce prawo do decydowania o swoim losie oraz buntu występującemu przeciwko społeczeństwu. To doprowadziło do wykształcenia się nowego typu bohatera, tzw. bohatera romantycznego. Nastąpił również rozwój świadomości

i przynależności narodowej, co spowodowało, że romantyzm Romantyzm Prąd umysłowy i artystyczny trwający od Wielkiej Rewolucji Francuskiej do Wiosny Ludów. Przyjmuje się, że w Polsce rozpoczął się w 1822 r. (pierwszy tom Poezji A. Mickiewicza), a zakończył w... Czytaj dalej Słownik terminów literackich w niektórych krajach jawił się jako okres szczególnego patriotyzmu. Historia postrzegana była z sentymentem o zdecydowanie dramatycznym przebiegu wymagającym licznych ofiar (polski mesjanizm). Na pierwszy plan wysunęły się postawy konserwatywno-religijne, zachowawczo-narodowe lub liberalno-rewolucyjne. Sięgano do kultury ludowej pozostając w opozycji do kultury dworskiej. Na skutek tego wykształciła się kultura mieszczańska, która miała decydujący wpływ na kulturę całego XIX wieku.

Cechy literatury romantycznej

Literatura romantyczna wyraża przede wszystkim indywidualne cechy jednostki, która występuje w imieniu większej grupy społecznej-narodu. Przede wszystkim to poeta kreował się na przywódcę, proroka, geniusza. Jego wyobraźnia i natchnienie Natchnienie szczególny stan wewnętrzny, odczuwanie napięcia i podniecenia twórczego, umożliwiający tworzenie dziel literackich furor poeticus. Istnieją dwie opozycyjne teorie na temat warunku powstawania dzieła... Czytaj dalej Słownik terminów literackich prowadziło do frenezji. Romantyzm wykształca typ bohatera romantycznego. Jedną ze stałych jego cech było przeżywanie wielkiej romantycznej miłości, która stawała się wielką namiętnością, była też dowodem - wyznawanej przez romantyków - dominacji uczuć nad rozumem. Miłość romantyczna jest najczęściej nieszczęśliwa i prowadzi bohatera do samobójczej śmierci. Romantycy stworzyli też nową koncepcję poezji i poety - wieszcz Wieszcz natchniony poeta, prorok, traktowany jako duchowy przywódca narodu. Szczególną rolę pojęcie to odegrało w okresie romantyzmu, epoce, w której poetę traktowano jako geniusza, jednostkę wybitną, wyrastającą... Czytaj dalej Słownik terminów literackich i geniusz - wprowadzone przez niemieckich teoretyków romantyzmu. Poeta w ich ujęciu stawał się najwyższym prawodawcą i prorokiem, wysłannikiem Boga. Literatura danego narodu miała przedstawiać jego dawne i teraźniejsze dzieje, sławić bohaterów, w razie potrzeby podtrzymywać na duchu i zagrzewać do walki z wrogiem.

Romantyzm dystansując się od klasycznych wzorców literatury antyku, przeciwstawiał im tradycję narodowościową, kulturę ludową, mitologię europejską oraz motywy orientalne i biblijne. Powstały nowe gatunki literackie takie jak:

- poemat dygresyjny

- powieść poetycka

- powieść historyczna

W twórczości poetów angielskich tendencje romantyczne pojawiły się już w połowie XVIII wieku. Na uwagę zasługują szczególnie wiersze R. Burnsa oraz W. Blake'a.