Dodaj do listy

Obraz życia wsi, obyczaje i obrzędy oraz mitologizacja w "Chłopach" Władysława Reymonta

Obraz reymontowskiej wsi budują liczne opisy wiejskich prac użytych jako retardacja budująca napięcie utworu. Są one najistotniejszą częścią życia chłopów, wyznaczającą tryb ich egzystencji. Oczywiście - to bogatsi chłopi wynajmują biedniejszych. Pracę zawsze dzieliło się odpowiednio kobietom i mężczyznom. Reymont położył duży nacisk na realizm i detale tych prac, często poprzez ukazywanie naturalizmu , chorób i śmierci. To, jak postrzegano człowieka wśród wiejskiej społeczności, wynikało z jakości jego pracy. To praca właśnie porządkuje relacje między mieszkańcami. Razem z nią zaś idą w parze pory roku, jako równoległy czynnik organizujący tryb życia.

W budowaniu realizmu powieści służy także istotna forma narracyjna: narrator Narrator opowiadacz, podmiot mówiący w utworze epickim, ukształtowany zgodnie z obowiązującym w danej epoce, gatunku, prądzie, wzorcem postępowania.
Kategoria narratora charakteryzowana jest ze względu...
Czytaj dalej Słownik terminów literackich
jest bowiem obserwatorem realistycznym, nieco w typie wiejskiego gaduły utożsamiającego się z gromadą. Autor Autor J. Szaniawski Dwa teatry, bohater epizodyczny; małomówny dramaturg z nieodłączną fajką, twórca katastroficznej, fantastycznej sztuki, nie pozbawionej jednak realizmu. Postać jest prawdopodobnie... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum jest także typowym, młodopolskim stylizatorem, używających bogatych środków językowych.

Niebagatelną rolę w świecie Reymonta odgrywają obyczaje i obrzędy, które także wyznaczają pewną hierarchię rzeczywistości. W centrum poważania wsi stał ksiądz. W kościele, podczas mszy, każdy zajmował należne sobie miejsce proporcjonalne do stanu majątkowego. Niedzielna msza była oczywiście cotygodniowym obowiązkiem. Wiara w moc modlitwy oraz żarliwa religijność mieszała się często z echem obrzędów pogańskich.

Reymont zmitologizował wiejską społeczność nadając jej obrazowi pewnych uniwersalnych wartości. I tak np. główni bohaterowie prezentują pewne archetypy postaw - Boryna to idealny gospodarz, Jagna to kobieta fatalna, itp. Życie wiejskie, regulowane prawami przyrody i sezonami roku, sprawia, że chłopi przedstawieni są jako nierozerwalny element natury. Widać tu echa koncepcji monistycznych - ta sama energia wpływa na świat ożywiony i nieożywiony. Rodzina Rodzina jednostka systematyczna - jedna z kategorii w systemie klasyfikacji organizmów, wyższa od rodzaju, a niższa od rzędu, np. rodzina: liliowate, rodzina: trawy, rodzina: jaskrowate, rodzina: człowiekowate.
...
Czytaj dalej Słownik biologiczny
przedstawiona jest według zasad patriarchalnych i autokratycznych. Jednostka jest tu zawsze podległa zbiorowości, co upodabnia chłopska społeczną do jednolitego organizmu.