Dodaj do listy

Gospodarka II Rzeczpospolitej

W historii gospodarczej II Rzeczypospolitej możemy wyróżnić kilka różnych, charakteryzujących się pewną specyfiką okresów:

1. Pierwszy okres obejmujący lata 1918 - 1926

a) Główne działania rządu skierowały się na przezwyciężanie kryzysu powojennego i gospodarczą integrację ziem polskich wchodzących dotychczas w skład trzech różnych, zaborczych organizmów gospodarczych.

b) Problemy z jakimi musiała zmagać się Polska w tym okresie

- zróżnicowanie gęstości sieci komunikacyjnej w na ziemiach należących do poszczególnych zaborców

- brak infrastruktury komunikacyjnej łączącej ziemie poszczególnych zaborów

- trzy różne systemy administracyjne i różnorodność walutowa

- bardzo duże zniszczenia spowodowane działaniami wojennymi - szlaki komunikacyjne, substancja mieszkaniowa

- zahamowanie produkcji przemysłowej i rolnej

- nieskuteczny system podatkowy

- hiperinflacja

- głód ziemi wśród chłopów

- wojna celna z Niemcami (od 1925 r.)

c) działania rządu polskiego na rzecz poprawy sytuacji w kraju

- przeprowadzenie reformy rolnej (ustawy z 1920 r. i 1925 r.)

- przezwyciężenie inflacji dzięki działalności rządu Władysława Grabskiego

- reforma monetarna, nowa waluta - złoty polski, utworzenie Banku Polskiego jako niezależnej jednostki emisyjnej

- pożyczki zagraniczne (kapitał amerykański, włoski i szwajcarski)

2. Drugi okres obejmujący lata 1926 - 1929

a) były to lata dobrej koniunktury gospodarczej

b) osiągnięcia Polski w tym okresie

- integracja gospodarcza państwa.

- rozwój porozumień kartelowych

- stabilizacja waluty polskiej

- rozbudowa górnictwa oraz hutnictwa

- inwestycje w przemyśle chemicznym - fabryka produkująca nawozy Nawozy substancje mineralne lub organiczne wprowadzane do gleby w procesie nawożenia. Nawozy wzbogacają glebę w składniki odżywcze i przez to podwyższają jej wydajność. Nawozy organiczne - naturalne... Czytaj dalej Słownik geograficzny sztuczne w Mościcach

- inwestycje w przemyśle motoryzacyjnym - fabryki Fiata i General Motors w Warszawie

- inwestycje w przemyśle lotniczym

- dynamiczny rozwój gdyńskiego portu

- rozbudowa polskiej floty handlowej

- rozpoczęcie budowy magistrali kolejowej łączącej Śląsk z Gdynią

- spadek bezrobocia

3. Trzeci okres obejmujący lata 1929 - 1935

a) gospodarka polska Polska Rzeczpospolita Polska. Państwo położone w środkowej Europie nad Morzem Bałtyckim. Powierzchnia 312 685 km2. Liczba ludności 38 641 tys. (2001 r.). Stolica Warszawa. Język urzędowy polski. Jednostka... Czytaj dalej Słownik geograficzny funkcjonowała w warunkach wielkiego kryzysu gospodarczego

b) trudności gospodarcze występujące w Polsce podczas wielkiego kryzysu

- rozwarcie się "nożyc cen" pomiędzy artykułami przemysłowymi i rolniczymi. Ceny tych pierwszych spadają wolniej niż tych drugich

- spowodowało to spadek dochodów wsi, pojawił się głód na wsi

- ucieczka zagranicznego kapitału z Polski

- drastyczne obniżenie produkcji przemysłowej

- ogromny wzrost Wzrost zwiększanie rozmiarów i masy ciała. Wzrost jest cechą wszystkich żywych organizmów i następstwem pobierania substancji odżywczych z otoczenia. U jednokomórkowców wzrost wiąże się ze zwiększaniem rozmiarów... Czytaj dalej Słownik biologiczny bezrobocia, które stało się problemem masowym

- kartelizacja polskiej gospodarki i sztuczne windowanie cen przez porozumienia kartelowe

- redukcja wydatków budżetowych w zakresie oświaty i opieki społecznej

- interwencjonizm państwa w gospodarkę próbą przezwyciężenia kryzysu

*podjęty zbyt późno, rząd polski zachowywał bierność przez pierwsze lata kryzysu

*organizacja robót publicznych

*redukcja zadłużenia rolników

4. Czwarty okres obejmujący lata 1935 - 1939

a) był to czas likwidacji skutków kryzysu i nakręcania koniunktury przez rząd

b) Eugeniusz Eugeniusz S. Mrożek Tango, bohater drugoplanowy; brat babki Eugenii
Wygląd: Ma strój zaniedbany i zakurzony, na który składa się żakiet-jaskółka, biała koszula z brudnym kołnierzykiem, szorty khaki,...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
Kwiatkowski

- miał największy wpływ na kształt polskiej gospodarki w latach 1935 - 1939

- pełnił wtedy funkcję wicepremiera do spraw ekonomicznych oraz ministra skarbu

- wcześniej w latach 1926 - 1930 był ministrem przemysłu i handlu

- była zaangażowany w budowę portu w Gdyni

c) dokonania Kwiatkowskiego

- utrzymywanie stabilności polskiej waluty

- interwencjonizm państwowy

- opracowanie i realizacja 4 - letniego planu gospodarczego

- opracowanie i realizacja 6 - letniego planu rozbudowy armii

- opracowanie w 1938 r. 15 - letniego planu gospodarczego na lata 1939 - 1954

- reforma szkolnictwa

d) 4 - letni plan gospodarczy:

- Centralny Okręg Przemysłowy

*znajdował się na granicy pomiędzy Polską A i B w widłach Wisły i Sanu

*wybudowano elektrownie w Rożnowie i Porąbkach

*powstały zakłady przemysłu lotniczego w Mielcu i w Rzeszowie

*stworzono fabrykę opon i kauczuku syntetycznego w Dębicy

*budowa miasta Stalowa Wola oraz kombinatu hutniczego na jej terenie

- Warszawski Okręg Przemysłowy

*inwestycje w przemyśle precyzyjnym, samochodowym, wojskowym, lotniczym i motoryzacyjnym

- kolejne inwestycje w porcie gdyńskim

e) projekt 15 - letniego planu gospodarczego

- zwiększenie obronności kraju

- stworzenie infrastruktury komunikacyjnej

- modernizacja rolnictwa

- rozwój handlu

- rozbudowę oświaty

- urbanizację kraju

- ujednolicenie państwa i ostateczne zatarcie podziałów istniejących między Polską A i B.

5. Największe gospodarcze dokonania państwa polskiego w dwudziestoleciu międzywojennym:

- gospodarcza integracja państwa

- COP

- przeprowadzenie reformy walutowej

- budowa portu w Gdyni