Dodaj do listy

Odbudowa państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości w 1918 r.

W roku 1918 Polska Polska Rzeczpospolita Polska. Państwo położone w środkowej Europie nad Morzem Bałtyckim. Powierzchnia 312 685 km2. Liczba ludności 38 641 tys. (2001 r.). Stolica Warszawa. Język urzędowy polski. Jednostka... Czytaj dalej Słownik geograficzny odzyskała niepodległość. Wydarzenie to było konsekwencja pierwszej wojny światowej, która toczyła się w latach 1914-1918. Tym samym nadszedł czas na odbudowanie państwa. Podzielone między trzech zaborców państwo polskie było bardzo zdezorganizowane. Niektóre regiony były bardziej rozwinięte, niektóre zaś zacofane. Odbudowa państwa nie była więc zadaniem prostym. Odbudowa ta miała obejmować: odbudowę gospodarki państwa, budowę portu w Gdyni, reformę oświaty, reformę rolna oraz walutową, jak również reformę celna z Niemcami. Głównym problemem gospodarczym było przezwyciężenie dysproporcji ziem trzech zaborów. Poszczególne części ziem polskich przez ponad sto lat były pod trzema różnymi organizacjami gospodarczymi, dlatego też polski kapitalizm Kapitalizm ustrój społeczno-gospodarczy, w którym przeważa kapitał prywatny i wolna przedsiębiorczość. Rozróżnia się kapitalizm rynkowy i państwowy. Pierwszy charakteryzował się tym, że działał tam wyłącznie... Czytaj dalej Słownik historyczny określono mianem kapitalizmu wyspowego.  Najgorzej rozwinięte gospodarczo były przy tym ziemie byłego zaboru austriackiego. Na ziemiach tych nie było rozwiniętej produkcji przemysłowej, znaczne były także zniszczenia wojenne.

Kolejna wielka inwestycja nowego państwa maiła być budowa portu w Gdyni.  Decyzja o tej inwestycji zapadła w czasie obrad sejmu w roku 1922. Już w roku 1924 rozpoczęto tą budowę, jednakże na skutek znacznego braku kapitału nie ukończono jej. W tym tez czasie budowano także sieć kolejową, która łączyłaby Gdańsk z rożnymi ośrodkami przemysłowymi. Bardzo istotnym elementem były kwestie oświaty. W roku 1919 wydano dekret, który wprowadził obowiązek szkolny dla dzieci w wieku od siedmiu do czternastu lat. Było to podyktowane między innymi wysoką skalą analfabetyzmu, szczególnie na obszarze byłego zaboru austriackiego oraz Królestwa Polskiego, gdzie dostęp do szkół był utrudniany przez władze. W Galicji analfabetyzm wynosił trzydzieści cztery Cztery Liczba cztery symbolizuje wszechświat materialny, cztery pory roku, cztery strony świata, cztery kwadry księżyca, cztery wiatry, cztery wieki ludzkości, cztery rzeki Hadesu, cztery konie Apokalipsy,... Czytaj dalej Słownik symboli literackich procent. Dzięki obowiązkowi szkolnemu w szkołach podstawowych w roku 1925 uczyło się już osiemdziesiąt procent dzieci. Obowiązek nauki czytania oraz pisania wprowadzono także w wojsku. Rozwinięciu uległo szkolnictwo średnie, a także i wyższe. Oprócz takich ośrodków uniwersyteckich jak Kraków, Lwów oraz Warszawa Warszawa stolica Polski położona w centralnej części Niziny Mazowieckiej nad Wisłą. Liczy 1,6 mln mieszkańców.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
powstały nowe w Poznaniu, w Wilnie oraz w Lublinie. W tym tez czasie w Krakowie powstała, prężnie rozwijająca się do dnia dzisiejszego Akademię Górniczo-Hutnicza. Polskim, poważnym problemem była inflacja Inflacja nadmierne zwiększenie ilości pieniędzy w obiegu w stosunku do masy towarowej na rynku. Powoduje dewaluację pieniędzy, wzrost Wzrost zwiększanie rozmiarów i masy ciała. Wzrost jest cechą wszystkich żywych organizmów i następstwem pobierania substancji odżywczych z otoczenia. U jednokomórkowców wzrost wiąże się ze zwiększaniem rozmiarów... Czytaj dalej Słownik biologiczny cen towarowych i spadek realnej płacy pracowników.
Czytaj dalej Słownik historyczny
oraz hiperinflacja. Sytuacja ekonomiczna kraju była bowiem bardzo zła, tym bardziej , ze nie było wówczas inwestycji zagranicznych. Tym samym znacznie spadła wartość pieniądza. Do roku 1923 sytuacja była w miarę stabilna, gdyż udało się zmniejszyć bezrobocie Bezrobocie gospodarcze zjawisko braku pracy dla osób zdolnych do pracy i jej poszukujących. Skalę bezrobocia określa stopa bezrobocia będąca porównaniem liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotni do ogólnej liczby... Czytaj dalej Słownik geograficzny oraz zwiększyć popyt. Od roku 1923 inflacja natomiast zaczęła wzrastać. W końcu inflacja przekształciła się w hiperinflację. Z problemem tym, w dość radykalny sposób próbował sobie poradzić Władysław Grabski. Jego reformy, które uderzyły głównie w bogate klasy, były powodem wielu zamieszek, miedzy innymi w Tarnowie oraz w Bolesławie, w czasie których zginęło w sumie około trzydzieści osób.  Reformy Władysława Grabskiego obejmowały: wprowadzenie podatku od wszelkiego majątku, dość surowe oszczędności w budżecie państwa, zaciągnięcie zagranicznej pożyczki, wprowadzenie trwałego kursu dolara, wstrzymanie emisji marki polskiej. Reforma walutowa została przeprowadzona 1 stycznia 1924 roku. Tym samym została zlikwidowana Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, został powołany Bank Polski oraz wprowadzono nową jednostkę walutową – jeden złoty polski. Kolejną ówczesna reforma była reforma rolna. Została ona uchwalona dnia dwudziestego ósmego grudnia 1925 roku i podlegały jej ziemie prywatne, państwowe oraz kościelne. Parcelacja była jednak dobrowolna i zakładano, że w przeciągu roku ulegnie jej 200.000 hektarów. Sytuacja w kraju nie była jednak zadawalająca. Destabilizacja Destabilizacja zachwianie stanu równowagi, zakłócenie rozwoju.
Czytaj dalej Słownik wyrazów obcych
związana była z takimi wydarzeniami jak: spadek koniunktury, napięcia społeczne, konflikty narodowościowe na kresach wschodnich, wojna celna z Niemcami. Najbardziej niekorzystne były jednak kwestie stosunków z innymi państwami oraz z mniejszościami narodowymi na ziemiach II Rzeczpospolitej. Nastąpiło te z znaczne pogorszenie sytuacji gospodarczej państwa. Konsekwencją takiej sytuacji było to, iż rząd polski podniósł cła. W ten sposób popadł w konflikt z Niemcami. Niemiecka odpowiedzią był zakaz importu polskiego węgla do Niemiec. Było to możliwe, gdyż w roku 1925 wygasły postanowienia traktatu wersalskiego. Wojna celna miała bardzo niekorzystne konsekwencje dla polskiej gospodarki. Przede wszystkim jej skutkiem był wzrost produkcji na rynku krajowym. Tym samym osłabieniu uległ rząd Stanisława Grabskiego. W roku 1925 ponownie zaczęto przyspieszać budowę portu w Gdyni. W ten sposób chciano uniezależnić się od Niemców. Sytuacja ekonomiczna Polski w owym czasie była bardzo niekorzystna. Po wojnie celnej z Niemcami znacznie spadły wpływy do budżetu państwa, nastąpił spadek produkcji oraz znaczny wzrost bezrobocia. Ta niekorzystna sytuacja społeczna oraz ekonomiczna miała swe przełożenie także na sytuacje polityczną. Nastąpiło bowiem znaczne zachwianie pozycji rządu Władysława Grabskiego. Zarówno w sejmie jak i w senacie wzrosła opozycja Opozycja indywidualne lub zbiorowe przeciwstawianie się komuś lub czemuś. Często w ten sposób określamy też np. jakieś stronnictwo polityczne o odmiennych poglądach niż ugrupowanie rządzące. Może być... Czytaj dalej Słownik historyczny przeciw niemu. Czas zaborów oraz okres pierwszej wojny światowej sprawił, że nowe państwo było w tragicznym wręcz położeniu ekonomicznym i społecznym, wymagało więc wielu reform.  Pierwsze lata po odzyskaniu niepodległości były dla państwa polskiego ciężką próbą. Odbudowa struktur państwowych okazała się bowiem bardzo trudnym zadaniem. Dodatkowo sytuacje komplikowała ciężka sytuacja społeczna, liczne konflikty i wzrost społecznego niezadowolenia. Ten niekorzystny i trudny czas nie trwał jednak bardzo długo. Po nim bowiem nastąpił okres względnej stabilizacji. Rozwiną się przemysł, dzięki czemu państwo dotąd głównie rolnicze zaczęło powoli przekształcać  się w państwo przemysłowe, eksportujące swoje towary za granicę. Oprócz przemysłu poprawie uległa sytuacja na wsi, spadło bezrobocie, rozwinęły się szkoły, biblioteki i inne instytucje społeczno-kulturowe. Nastąpił też znaczny rozwój szkolnictwa wyższego.