Dodaj do listy

Powstanie oraz rozwój faszyzmu w Niemczech i we Włoszech.

Dla współczesnych ludzi zadziwiającą rzeczą jest fakt jak to było możliwe, że powstał tak zbrodniczy system władzy, który następnie wywołał najtragiczniejszą wojnę w dziejach ludzkości. Aby to zrozumieć musimy się wczuć w panującą w Europie atmosferę po zakończeniu I wojny światowej. To miała być ostatnia wojna, która swoimi zniszczeniami spowodowały prawdziwą chęć narodów do wprowadzenia trwałego pokoju. W Traktacie Wersalskim, w którym ustalono porządek w powojennej Europie politycy dopuścili się ogromnych błędów. Państwa takie jak Niemcy, Węgry, Bułgaria i inne w wyniku dyktatu zwycięskich mocarstw utraciły wiele terenów a także zostały niezwykle bardzo upokorzone. Sytuacja w wymienionych krajach od początku pokoju była bardzo niestabilna, sprzyjało to rozwojowi wyjątkowo ekstremistycznych ruchów domagających się rewizji granic. Drugim istotnym czynnikiem wywołującym powstanie faszyzmu stała się bardzo niestabilna gospodarcza sytuacja walczących krajów bez względu na to, po jakiej stronie się one znajdowały. W tym czasie w Europie panowała hiperinflacja, bezrobocie, spadek produkcji przemysłowej i rolnej, co w dalszej czasowej perspektywie wywołało wybuch społecznego niezadowolenia.

Pierwszym krajem, w jakim nastąpił ów wybuch były zwycięskie podczas I wojny światowej Włochy. Benito Mussolini w 1919 r. stanął na czele pierwszej faszystowskiej organizacji. Skupiała ona w swych szeregach głównie kombatantów, monarchistów, anarchistów a także byłych socjalistów. Podstawowym jej celem było przede wszystkim zwalczanie komunizmu, stąd też bardzo hojnie sponsorowana ona była przez posiadaczy ziemskich i przemysłowców. Bardzo szybko ruch ten zdobył we włoskim społeczeństwie ogromne znaczenie a następnie przekształcił się w znaczącą polityczną siłę tego kraju. Wówczas Benito Mussolini 28 X 1922 roku, stojąc na czele swej organizacji wyruszył po władzę do Rzymu. Planował ją przejąć na drodze zamachu stanu. Król Włoch Emanuel III nie zdecydował się podpisać dekretu o zarządzeniu stanu wyjątkowego, który mógłby doprowadzić do rozbicia faszystowskiego puczu. Zamiast tego Emanuel III 31 X 1922 roku polecił Mussoliniemu misję utworzenia nowego rządu. Począwszy od momentu przejęcia władzy Mussolini oraz jego ludzie Ludzie J. R. R. Tolkien Hobbit, czyli tam i z powrotem, bohater zbiorowy; ludzie Trzeciej Epoki są zupełnie podobni do ludzi współczesnych. Tak jak dzisiaj zdarzają się wśród nich postacie niezwykłe, szlachetne,... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum rozpoczęli wprowadzanie porządków we Włoszech, oczyszczając je ze swych politycznych wrogów. W ten sposób 1925 roku wprowadzono w kraju dyktaturę partii faszystowskiej, zaś rok później w 1926 zakaz działalności jakichkolwiek partii politycznych oraz związków zawodowych. Wprowadzona nowa władza posługiwała się także swymi bojówkami nazywanymi "czarne koszule", które miały na celu zastraszanie społeczeństwa. Ich działalność polegała też na rozbijaniu wszelkich organizacji, które mogłyby zagrozić Narodowej Partii Faszystowskiej (NPF) w posiadaniu monopolu na władzę. Faszystowska ideologia stała się w latach 1925-43 państwową ideologią we Włoszech. Aparat władzy w takim państwie zbudowany został na zasadzie skrajnego centralizmu. Utworzono masowe organizacje, zmuszano wszystkich obywateli nie bacząc na wiek aby do nich należeli. W szkole młodzież i dzieci były poddawane ogromnej propagandzie. Likwidacji uległy wszelkie przedstawicielskie organizacje demokratyczne takie jak np. samorządy itp. Tajna policja pilnowała społecznego spokoju poprzez dyskretne usuwanie wszystkich przeciwników wprowadzonego systemu. Chcąc uzyskać zaufanie wśród społeczeństwa faszyści organizowali roboty publiczne na masową skalę, wiece, gdzie podsycali wrogie wobec innych narodowości nastroje. Jednym z podstawowych haseł partii faszystowskiej było prowadzenie imperialnej polityki przez Włochy. Mussolini realizując te założenia w 1935 roku zaatakował Abisynię a po roku zajął to jedyne niepodległe afrykańskie państwo. Państwa zachodnich (Wielka Brytania i Francja) okazywały bardzo symboliczny sprzeciw, co jedynie podsycało zarówno we Włoszech jak i w Niemczech agresywne nastroje w kwestii rewizji europejskich granic. W 1937 roku Włochy przyłączyły się do antykominternowskiego paktu (tworzonego w rezultacie przez Włochy, Niemcy Niemcy Republika Federalna Niemiec. Członek Unii Europejskiej. Państwo położone w środkowej Europie nad Morzem Bałtyckim i Północnym. Powierzchnia 356 970 km2. Liczba ludności 82 357 tys. (2001 r.).... Czytaj dalej Słownik geograficzny i Japonię), który skierowany był przeciwko ZSRR. W latach 1936-39 państwo włoskie bardzo aktywnie zbrojnie wspierało gen. F. Franco prowadzącego w Hiszpanii wojnę domową, dzięki której w tym kraju wprowadzono faszystowski reżim. Następną zdobyczą Mussoliniego stała się Albania, jaką bezprawnie Włochy zaanektowały w 1939 roku. Włoscy faszyści uważali zajęcie Albanii za dalszy krok na drodze do podboju obszaru Morza Śródziemnego. Zgodnie z faszystowską ideologią dotyczącą kultu jednostki Mussolini na wzór starożytnego Rzymu ogłosił się wodzem (duce), chcąc tym samym zwiększyć własny autorytet w państwie.

Niemcy stały się kolejnym państwem po Włoszech, w jakim zapanował faszyzm. Ze względu jednak na bardziej radykalną formę został on w Niemczech nazwany nazizmem lub hitleryzmem. Przywódca tej politycznej orientacji w Republice Weimarskiej (Niemcy) został Adolf Adolf A. Mickiewicz III cz. Dziadów, bohater epizodyczny; jeden z więźniów w sc. 1; informuje kolegów, że dzięki życzliwemu kapralowi mogą się spotkać w dzień Wigilii. Podczas spotkania wspomina kolegę,... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum Hitler. Zdołał on w przeciągu kilku lat przekształcił niewielką lokalną partyjkę (NSDAP) w ogólno narodową partię. Stał się on w 1921 roku przywódca NSDAP Nsdap Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Pracy, założona w 1920 r. przez Adolfa Hitlera, zreorganizowana i rozbudowana po 1925 r. W jej programie przede wszystkim podkreślano konieczność wprowadzenia... Czytaj dalej Słownik historyczny (narodowych socjalistów). Od początku swej drogi do władzy dał się pokazać jako doskonały mówca i organizator. Program stworzonej przez niego partii charakteryzował się rasizmem, szowinizmem, skrajnym antykomunizmem oraz demagogią. Wzorując się na Mussolinim, niemieccy naziści dokonali w 1923 roku w zamach stanu Monachium, na celu którego było przechwycenie władzy w kraju. Jednak wówczas bawarskie władze stłumiły faszystowski pucz, a jego przywódców wsadziły do więzień.

Założona przez Hitlera partia została rozbita i wydawało się, że to już jest jej koniec. Adolfa Hitlera wsadzono do wiezienia na półtora roku, tam jednak wcale nie porzucił politycznej działalności. Wykorzystując fakt pozbawienia wolności napisał "Mein Kampf" (Moja walka), w którym to zawarł cały swój złowrogi program. Zakładał on rewizję niemieckich granic, rozpoczęcie polityki ludobójstwa oraz walkę z komunizmem. W 1925 roku Hitler wyszedł z więzienia a następnie w bardzo krótkim czasie zdołał odtworzyć struktury rozbitej w wyniku puczu partii. Podjął on walkę o władzę nad krajem legalnymi metodami, to znaczy chciał by jego ugrupowanie wygrało w demokratycznych wyborach. Dla osiągnięcia tego celu pomocą miały służyć stworzone w NSDAP bojówki (SA i SS), miały one ochraniać partyjne wiece a także nie dopuszczać do spotkań z wyborcami swoich przeciwników politycznych. Wielkim przełomem dla hitlerowców na drodze po władzę stał się poważny krach gospodarczy w 1929 roku. Wywołał on w Niemczech ogromne bezrobocie Bezrobocie gospodarcze zjawisko braku pracy dla osób zdolnych do pracy i jej poszukujących. Skalę bezrobocia określa stopa bezrobocia będąca porównaniem liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotni do ogólnej liczby... Czytaj dalej Słownik geograficzny (około 4 milionów ludzi), i związane z tym wielkie niezadowolenie w niemieckim społeczeństwie. Do mas coraz częściej docierały imperialne i rasistowskie hasła nazistów, którzy zdobywali coraz większe poparcie. Po przeprowadzonych w 1932 roku wyborach do Reichstagu NSDAP stała się najsilniejszą polityczną formacją w niemieckim parlamencie. Zaś w 1933 roku Adolf Hitler został zaprzysiężony na Kanclerza Niemiec przez schorowanego, starego prezydenta Rzeszy von Hindenburga. Również w 1933 roku naziści podpalili Reichstag a oskarżyli o ten czyn komunistów. Wydarzenie to okazało się dla nich pretekstem dla wprowadzenia stanu wyjątkowego. Znacznie ograniczono wtedy wolności obywatelskie. W następnym roku zmarł prezydent Hindenburg. Umiejętnie wykorzystał to Hitler i przejął jego uprawnienia. Mając w swoich rękach zarówno władzę kanclerską jak i prezydencką ogłosił się wodzem narodu niemieckiego czyli fuhrerem. Też w 1934 roku Hitler rozkazał likwidację wewnątrzpartyjnej opozycji, której dokonano 30 czerwca mordując przywódców SA. Panowania nazistów od samego początku rozpoczęło się wielkimi prześladowaniami Żydów i Cyganów, których zgodnie z wyznawaną ideologią traktowano jak sprawców wszelkich nieszczęść jakie dotknęły Niemców. Hitlerowcy w wydanych w 1935 roku Ustawach Norymberskich zakazali niemieckim obywatelom pochodzenia żydowskiego sprawowania jakichkolwiek urzędów, zawierania małżeństw z Niemcami, przebywania w pewnych, określonych miejscach itp. Gestapo czyli tajna policja oraz jednostki SS trudniły się unieszkodliwianiem wrogów systemu, potajemnie mordując lub osadzając ich w obozach koncentracyjnych. Hitler wprowadzając masowe zbrojenia oraz powszechne roboty publiczne w odczuwalny sposób zmniejszył bezrobocie a także poprawił warunki życia przeciętnego Niemca. Te gospodarcze sukcesy Hitlera sprawiły, że większość społeczeństwa faktycznie opowiadała się za polityką dyktatora. W nazistowskich Niemczech na wzór włoski utworzono masowe organizacje, wprowadzono też obowiązkową przynależność do nich wszystkich obywateli. Młodzież i dzieci zrzeszone były w hitlerjungen, gdzie kształcono je w narodowo-socjalistycznym duchu. Wszystkie państwowe struktury zostały podporządkowane nazistowskiej partii, a ona wykorzystywała je w celu kontroli obywateli. Szczególne znaczenie III Rzesza przywiązywała do propagandy, dlatego więc wszelkie wydarzenia i rocznice (np. Olimpiada w Berlinie w 1936 roku) wykorzystywano do pokazania społeczeństwu nazizmu z najlepszej strony. W roku 1938 w nocy z 9 na 10 października hitlerowcy doprowadzili do masowych napadów na żydowską ludność, niszczono wówczas żydowskie majątki i palono synagogi. Wydarzenia te zapisano w historii pod nazwa "Kryształowa noc". Stała się ona zapowiedzią potworności jakie czekały ujarzmione przez III Rzeszę narody. W zagranicznej polityce Hitler realizował swój polityczny program zaznaczony we własnej książce. Niemcy w1935 roku złamały postanowienia wersalskie i wprowadziły w swym kraju powszechny obowiązek służby wojskowej. Również w tym roku naziści zawarli z Wielką Brytanią umowę morską, która zezwalała Niemcom na posiadanie zmniejszonej floty wojennej. W taki sposób zachodnie mocarstwo uwiarygodniło rozpoczęte zbrojenia III Rzeszy. Dyktator Dyktator w starożytnym Rzymie urzędnik posiadający nadzwyczajny zakres władzy, powoływany w sytuacjach szczególnego zagrożenia, wymagających szybkiego podejmowania decyzji i energicznego działania. Dyktatora... Czytaj dalej Słownik historyczny niemiecki zachęcony ugodowa polityką ze strony zachodnich państw zdecydował się w 1936 roku wkroczyć z wojskiem do zdemilitaryzowanej strefy w Nadrenii gdzie skoncentrowany był przemysł ciężki. Państwa zachodnie ograniczyły się jedynie do protestów co zdziwiło nawet samych Niemców. A przecież powinny siłą wyegzekwować przestrzeganie postanowień Traktatu Wersalskiego. Następnym przejawem agresywnej polityki Hitlera stała się pomoc jaką III Rzesza okazała generałowi F. Franco prowadzącemu wojnę domową w Hiszpanii. Wykorzystując lotnicze wsparcie niemieckiego korpusu "Condor" zbuntowany hiszpański generał przejął w tej wojnie panowanie w powietrzu a w 1939 roku objął władzę w Hiszpanii. Kolejny ruch Hitlera miał miejsce w 1938 roku, kiedy to dokonał "Anschlussu" czyli przyłączenia Austrii do Niemiec. Na przełomie 1938-39 z inspiracji hitlerowców dokonał się rozbiór Czechosłowacji. Wówczas polityka zaspokajania żądań despoty przez zachodnie mocarstwa osiągnęła swój szczyt Szczyt najwyżej położony punkt wypukłej formy terenu (np. góry, grani, pagórka, wzgórza, wydmy).
Czytaj dalej Słownik geograficzny
na Konferencji w Monachium, gdzie kolejny już raz te państwa skapitulowały wobec zagrożenia wojną z Niemcami. W rezultacie jednak polityka Wielkiej Brytanii i Francji odnosi porażkę, gdyż zaborcza polityka faszystowskiej III Rzeszy doprowadziła do konfliktu z Polską, która była zdecydowana bronić zbrojnie swego terytorium. W 1939 roku Hitler zagorzały antykomunista podpisał pakt (który w historii funkcjonuje pod nazwą Ribbentrop - Mołotow) z komunistycznym Związkiem Radzieckim o współpracy i przyjaźni. W tajnym protokole tego paktu zawarto ustalenia dotyczące IV rozbioru naszego kraju. Dnia 1 IX 1939 roku wywołana została przez hitlerowskie Niemcy wojna z Polską. Pomimo prób prowadzonych przez dyplomację nazistów żeby konflikt polsko-niemiecki uważać za sprawę lokalną sojusznicze zachodnie mocarstwa wypowiedziały 3 IX wojnę agresorowi. Wydarzenia te sprawiły, że po upływie 21 lat pokoju znowu rozpoczęła się kolejna wojna. Swoim zasięgiem, skalą zniszczeń oraz liczbą ofiar przewyższyła ona znacznie I wojnę światową. W latach 1939-41 Hitler poprowadził Niemcy do zadziwiających zwycięstw, których skali nigdy jeszcze nie notowano w dziejach wojen. Wykorzystując nową taktykę atakowania (Blitzkrieg) III Rzesza podbijała kolejno w błyskawicznych tempie: Polskę, Danię, Norwegię, Holandię, Belgię, Francję, Jugosławię, Grecje oraz rozległe obszary ZSRR. Dopiero klęska stalingracka a także przyłączenie się do II wojny Stanów Zjednoczonych przesądziło o definitywnej porażce III Rzeszy i wywołanej przez nią wojny. Ostatecznie Niemcy skapitulowały 8 V 1945 roku. Jednak zanim doszło do tego w zajętej wcześniej Europie nazistom udało się wprowadzić w życie opracowany przez nich zbrodniczy plan ludobójstwa.

Bezprzykładnym okrucieństwem Niemcy wsławili się w podbitych krajach Europy Wschodniej, gdzie przygotowywali sobie tereny dla poszerzenia własnej "przestrzeni życiowej". Po pokonaniu Polski Gestapo i SS w trakcie masowych egzekucji zabijało polską inteligencję (nauczycieli, polityków, księży). Chodziło o to aby zamienić polski naród w masę niewykształconych niewolników III Rzeszy. Ale głównym narzędziem hitlerowskiego terroru były obozy koncentracyjne. W 1933 roku na podstawie rozporządzenia Himmlera, szefa SS w Dachau powstał pierwszy obóz koncentracyjny, posłużył on jako wzór dla następnych. Umieszczono w nim politycznych przeciwników, Żydów a także pospolitych przestępców. W trakcie wojny na obszarze Generalnego Gubernatorstwa Niemcy stworzyli największe obozy śmierci, jakie stały się miejscem zagłady około 11 milionów osób. Obozy organizowano po to by wykorzystać maksymalnie siłę roboczą oraz wyniszczyć biologicznie wyznaczone przez reżim na zagładę narody (holocaust) czyli: Żydów, Polaków, Cyganów, Rosjan i innych. Do największych obozów zagłady zaliczamy: Oświęcim (około 2 miliony ludzi uśmierconych), Majdanek, Treblinka, Bełżec, Sobibór. Z prowadzonej akcji uśmiercania ludzi Rzesza czerpała ogromne materialne korzyści. Osobom wywożonym do obozów koncentracyjnych naziści konfiskowali majątki, także ogromne finansowe korzyści czerpało SS z niewolniczej pracy więźniów. Hitlerowcy nawet nie szanowali zwłok mordowanych ludzi,(np. włosy wykorzystywano do robienia włosianki ubraniowej, ze złotych sztucznych zębów i z metali szlachetnych tworzono sztaby i wysyłano je do centrum SS). Potworne barbarzyństwo faszystów przejawiło się również podczas likwidacji powstania w warszawskim gettcie (24 IV- 10 V 1943) oraz powstania warszawskiego (1 VIII- 2 X 1944), kiedy to Niemcy dopuścili się licznych zbrodni przeciwko ludzkości. Te makabryczne rzeczy jakich dokonali w myśl faszystowskiej ideologii na zawsze już zmieniły wyobrażenie człowieka o nim samym.

Znany cytat Zofii Nałkowskiej - "ludzie ludziom zgotowali ten los" każe nam współczesnym pomyśleć nad zbrodniczym systemem, którym był faszyzm, i który uważał ludobójstwo za jeden z podstawowych celów swego istnienia. Ostatecznie ci, co kierowali tym potwornym imperium zła czyli nazistowskimi Niemcami odpowiedzieli za swoje zbrodnie przed Trybunałem Norymberskim ( w XI 1945 rok).

W taki o to sposób kształtuje się historia faszyzmu, jaka stała się najciemniejszą kartą w dziejach ludzkości. System ów w maksymalnym stopniu nastawiony był na ograniczenie wolności jednostki, która wszak jest jedyną gwarancją jej rozwoju. W XX wieku ludzkość była świadkiem ogromnie bolesnej lekcji totalitaryzmu, jaki swoim zakresem oraz ingerencją w ludzkie życie nie ma sobie równych.

Czy współcześni ludzie będą się w stanie obronić przed powtórzeniem potworności związanych z faszyzmem i II wojną? Wydaje się że tak, jednak pod warunkiem, że nigdy, ani my, ani też nasi następcy nie zapomnimy o wydarzeniach z przeszłości.