Dodaj do listy

Sytuacja Polaków pod okupacją radziecką

System represji - największe represje dotknęły mieszkańców Kresów Wschodnich, czyli ziem białoruskich i ukraińskich oraz Wilna. Szacuje się, że te tereny zamieszkiwało 40% Polaków (14,5mln)

Próby zachowania legalności przez Stalina:

 • przeprowadzenie w październiku 1939r. wyborów do zgromadzeń ludowych na obszarze Ukrainy i Białorusi, w których ludność miała zdecydować o przynależności swoich ziem do Związku Radzieckiego
 • przyznanie obywatelstwa radzieckiego listopadzie 1939r. mieszkańcom Ukrainy i Białorusi, co sankcjonowało ich podległość prawu ZSRR oraz nakładało obowiązek służb w wojsku radzieckim

NKWD - stworzyła listę osób, które miały zostać aresztowane, znaleźli się na niej:

 • członkowie partii politycznych
 • byli policjanci i żołnierze
 • uchodźcy
 • przedstawiciele zagranicznych firm
 • osoby mające kontakty z ludźmi z zagranicy
 • członkowie PCK
 • przedsiębiorcy, bankierzy oraz szlachta
 • członkowie różnych religijnych wspólnot

Represje

 • zesłanie do łagrów
 • skierowanie do obozu pracy na dalekiej północy
 • wysadzanie więźniów w dowolnym miejscu bez środków do życia i bez żywności
 • deportacje, głównie do Kazachstanu - ok. 1mln 200tys ludzi - Polacy, Niemcy, Czesi
 • rozstrzeliwanie oficerów (także polskich - Katyń)

Kultura polska

 • Stalin zgodził się na rozwój polskiej kultury ( w przeciwieństwie do hitlerowców)
 • Działalność uniwersytetu we Lwowie
 • Umożliwienie działalności polskim naukowcom oraz profesorom