Dodaj do listy

NAJAZD SZWEDZKI (1655 - 1660).

Po kilkudziesięciu letnim rozejmie na linii polsko - szwedzkiej walki na nowo odżywają w 1655 roku i trwają do 1660 roku. Okres ten w polskiej historii nazywany jest potopem szwedzkim. Szwedzi wykorzystali sytuacje w Polsce. Niedawno co zakończyły się walki na Ukrainie i z Rosją.

Rosjanie obiecali udzielić pomocy przeciwko najeźdźcy. Dowódca powstanie na Ukrainie Bohdan Chmielnicki poparł Szwedów. Wkrótce nawet porozumiał się z władcą Szwecji co do rozbioru naszego państwa. Układ ten nie doszedł do skutku gdyż udało się zwyciężyć Szwedów i wojska siedmiogrodzkie. Następca Chmielnickiego Jan Wyhowski prowadził pokojową politykę w stosunku do Polski. Podpisał ugodę w Hadziaczu w 1658 roku. Na mocy której ziemie ukraińskie z woj. kijowskiego, bracławskiego i czernihowskiego miały tworzyć Wielkie Księstwo Ruskie. Starszyzna kozacka otrzymała by przywileje szlachty polskiej. W unii tej widzieli zagrożenie szczególnie chłopi. Księstwo Ruskie stało by się trzecim elementem Rzeczpospolitej Trojga Narodów.

Unia nie utrzymała się długo nowy hetman Hetman S. Wyspiański Wesele, bohater fantastyczny; przybywający do Pana Młodego, rozbudza w jego sercu rozterki, dotyczące przeszłości i przyszłości Polski. Hetman to symbol magnaterii, zdrady narodowej
...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
kozacki Juraszko Chmielnicki zerwał ją i rozpoczął negocjacje z Rosją.

SPRAWA POLSKO-ROSYJSKA

Tuż po zakończeniu wojny ze Szwedami rozpoczął się kolejny etap wojen z Rosją. Wojnę kończy pokój w Andruszowie 30.01.1667. na mocy którego Rosja Rosja Federacja Rosyjska. Państwo położone we wschodniej Europie i północnej Azji. Powierzchnia 17 075 400 km2. Największe powierzchniowo państwo na świecie. Liczba ludności 144 664 tys. (2001 r.).... Czytaj dalej Słownik geograficzny otrzymała Smoleńsk, ziemię czernihowską i siewierską, Zadnieprze, na 2 lata (praktycznie na stałe) przypadł jej Kijów. . Rozejm andruszowski był punktem zwrotnym w polskiej ekspansji na wschód; było to jej całkowite załamanie, a zarazem ważny krok w zwracaniu się rosyjskiej polityki na zachód. Wojna choć zwycięska oznaczała klęskę polskiej polityki wschodniej jak również załamanie się mocarstwowej pozycji państwa polsko-litewskiego. Warunki tego pokoju potwierdzono w zawartym w 1686 roku pokoju zwanym pokojem Grzymułtowskiego.

STOSUNKI POLSKO-SZWEDZKIE

Ofensywa rosyjska zaniepokoiła Szwedów. Którzy obawiali się utraty swych posiadłości w Inflantach. Na ten czas Szwedzi dysponowali silną armią którą mogli w całości użyć po zakończonej niedawno wojnie 30-letniej. Z pomysłem zaatakowanie Rzeczpospolitej zgłosili się do króla szwedzkiego polscy magnaci wśród nich najczarniejszą rolę odegrał podkanclerzy Radziejowski. Poinformowali oni króla szwedzkiego o swym poparciu dla niego.

Na dworze szwedzkim zrodził się także projekt sojuszu polsko - szwedzkiego. Ale warunki były nie do przyjęcia przez stronę Polską. Król Polski nie chciał się zgodzić na zrzeczenie się pretensji to tronu szwedzkiego i nie chciał oddać Inflant Szwedom.

W przededniu potopu sytuacja naszego kraju nie rysował się ciekawie. Groziła jej wojna na dwóch frontach. Nie uregulowana sytuacja na Ukrainie groziła wybuchem jeszcze jednego konfliktu.

Wojsko szwedzkie szybkim marszem zajęło całe pomorze. Pospolite ruszenie zebrane pod Ujściem ( Wielkopolska )w lipcu 1655 roku poddało się królowi szwedzkiemu. Przechodząc w części na jego stronę. W październiku po układzie Radziwiłłowie Szwecja Szwecja Królestwo Szwecji. Członek Unii Europejskiej (od 1995 roku). Państwo położone w północnej Europie, we wschodniej części Półwyspu Skandynawskiego, nad Morzem Bałtyckim. Powierzchnia 449 960... Czytaj dalej Słownik geograficzny Cała Litwa Litwa Republika Litewska. Państwo położone we wschodniej Europie, na południowo-wschodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Powierzchnia 65 200 km2. Liczba ludności 3 482 tys. (2001 r.). Stolica Wilno. Język urzędowy... Czytaj dalej Słownik geograficzny znalazła się w ich rękach.

. Szlachta Szlachta uprzywilejowany stan społeczny, który wyłonił się ostatecznie w Polsce w XIV w. spośród rycerstwa. O przynależności do tego stanu decydowało przede wszystkim urodzenie, rzadziej nobilitacja (nadanie... Czytaj dalej Słownik historyczny Polska Polska Rzeczpospolita Polska. Państwo położone w środkowej Europie nad Morzem Bałtyckim. Powierzchnia 312 685 km2. Liczba ludności 38 641 tys. (2001 r.). Stolica Warszawa. Język urzędowy polski. Jednostka... Czytaj dalej Słownik geograficzny masowo przechodziła na stronę króla szwedzkiego. Dostali oni zapewnienie o nienaruszalności swych majątków.

Szybkim marszem zajęli prawie cały kraj. Jedną z ostatnich twierdz która broniła się był Kraków którego obroną dowodził Stefan Czarniecki.

Król Jan Kazimierz zmuszony był uciekać z kraju. Znalazł schronienie na Śląsku. Wkrótce potem gdy dowiedział się o wydarzeniach w kraju które stwarzają nadzieje na zwycięstwo wrócił do kraju.

Najazd szwedzki cechowały gwałty, rabunki, grabieże. Szwedzi nie zawahali się również skierować swych działań przeciwko najświętszemu miejscu Polaków - Jasnej Górze to wywołało niezadowolenie społeczne. W Wielkopolsce i na Podkarpaciu wybuchły powstania. Do rangi symbolu urosła obrona klasztoru ojców Paulinów na Jasnej Górze. Blisko 40- dniowa obrona Jasnej Góry odbiła się szerokim echem w całym społeczeństwie. Mimo paru prób nie udało się Szwedom zdobyć klasztoru. Obroną twierdzy dowodził Augustyn Kordecki.

W grudniu 1655 w Tyszowcach dwaj hetmani koronni - Mikołaj Potocki i Stanisław Lańckoroński zawiązali konfederacje w obronie ojczyzny. Odstęoując z grupą szlachty od Szwedów zaczęli walkę z najeźdźcą. Na początku 1656 roku Jan Kazimierz wraca do Polski. Składa śluby lwowskie że wypędzi Szwedów z Polski. Przyrzekał również że poprawi sytuację chłopów.

W 01.17.1656 elektor Elektor w Niemczech od XIII do pocz. XIX w. tytuł książąt upoważnionych do udziału w wyborze (elekcji) króla (cesarza). Książęta-elektorzy wybierali i i mogli być wybierani na władcę niemieckiego.... Czytaj dalej Słownik historyczny brandenburski Fryderyk Fryderyk A. Domańska Historia żółtej ciżemki, bohater epizodyczny; postać historyczna, zw. Frydruszem, królewicz: pilny, elokwentny, bystry. Jako dziecko lubił psikusy i krotochwile. Później został biskupem. Jako... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum Wilhelm Hohenzollern stał się lennikiem szwedzkim. Oficjalnie wstrzymywał się on od udziału w wojnie.

Największą sławą w wojnie okrył się Stanisław Czarniecki. Prowadził on tzw. wojnę podjazdową. Nękał on nieprzyjaciela niespodziewanymi atakami.

Zrodził się pomysł żeby podzielić nasz kraj między nieprzyjaciół. Podpisano układ między księciem Siedmiogrodu - Jerzym Rakoczym, Bogdanem Chmielnickim i elektorem brandenburskim, do układu przystąpił także J.Radziwiłł. Polacy jednak zyskali sobie poparcie Habsburgów i Rosjan i udało się nie dopuścić do tego.

. Działanie oczyszczające nas kraj ze Szwedów potrwały jeszcze jakiś czas wojsko polskie na czele ze Stefanem Czarnieckim pognało za Szwedami na wyspy duńskie wypędzając ich z kraju.

W 1657 roku podpisano traktat Traktat rodzaj rozprawy na temat najważniejszych problemów z danej dziedziny wiedzy lub życia społecznego, politycznego. Często pojawia się w tytułach prac naukowych. Tego wyrazu użył także Cz. Miłosz... Czytaj dalej Słownik terminów literackich welawsko - bydgoski na mocy której Prusy Książęce przestały być lennem Polski, za cenę wycofania swego poparcia dla Szwedów.

W 1658 roku zebrał się sejm który postanowił wypędzić Arian z Polski.

Powoli, po zaciętych bitwach, wypierano Szwedów z kraju; po śmierci Karola Gustawa, wobec wyczerpania obu stron podpisano w 1660 r. w Oliwie pokój - uzgodniono że Jan Kazimierz zrzeknie się praw do tronu szwedzkiego (ale będzie królem aż do swojej śmierci) oraz że Polska zrzeknie się szwedzkiej części Inflant.

Wojna ta okazała się bardzo rujnująca dla naszego kraju. Jego pozycja w regionie uległa osłabieniu. Okupacja prawie całego kraju przez potop wojsk szwedzkich, spowodowały w Rzeczypospolitej ogromne straty materialne, wiele dóbr kulturalnych zostało zagrabionych przez okupanta. Znaczne stary ludnościowe zanotowana na wskutek działań wojennych. Polska utraciła Inflanty i zwierzchnictwo nad Prusami Książęcymi

.