Dodaj do listy

KSZTAŁTOWANIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA FEUDALNEGO W EUROPIE ZACHODNIEJ

Dla zilustrowania postępów w kształtowaniu się feudalnego społeczeństwa posłużą nam sytuacja w dwóch krajach europejskich Anglii i Francji w okresie IX i X wieku.

Krajami najbardziej charakterystycznymi dla feudalizmu są Anglia i Francja( II poł. IX i w X w.)

Istniejące wówczas państwo Karola Wielkiego dawało pewne poczucia bezpieczeństwa swym mieszkańcom, monarchia Monarchia forma rządów, w której władzę w zasadzie dożywotnio sprawuje jednostka (król, cesarz, sułtan) pochodząca z wyboru lub dziedzicząca rządy po przodkach.
· monarchia absolutna
Była...
Czytaj dalej Słownik historyczny
prowadziła tylko nieliczne wojny zaczepne a władza hrabiów stabilizowała politykę wewnętrzna. Do ich kompetencji w imieniu monarchy należała władza sadownicza, administracyjna obowiązek ściągania podatków, organizowali także armie z pośród chłopów z ziem, która zarządzali. W ustroju monarchii każdy właściciel ziemski był zobligowany do służby wojskowej dla monarchy, co wiązało się z ruina dla jego majątku. Wobec tego wielu posiadających matki ziemskie oddawali się pod opiekę bogatszym hrabiom, co zwalniało ich od obowiązku rekruta. W zamian musieli uiszczać dla swojego pana daniny i hołdy. Jednak dla monarchii pojawił się problem zadośćuczynienia opłaty na rzecz pastwa w zastępstwie służby wojskowej. Zobowiązanie posiadacza ziemi do odbycia służby w armii rozwiązano w taki sposób, natomiast system działał także w druga stronę tzn. ze suweren władca "płacił nadaniem praw do ziemi w zamian za zobowiązanie, czyli w tym przypadku służbę wojskowa. Do podstawowych cech systemu feudalnego w ówczesnym czasie zaliczano:

- decentralizacje polityczna

- stosunki lenne

- warunkowe władanie ziemia.

Aczkolwiek sytuacja zmieniła się zwłaszcza po śmierci Karola Wielkiego i w wyniku podpisania traktatu w Verdun. Zmiana sytuacja spowodowały miedzy innymi liczne najazdy Wikingów i saracenów. Obnażyło to problem szybkiej i skutecznej obrony państwa, każdy książę posiadający zamek chronił się w jego obrębie nie pomagając swemu panu, choć on posiadał władzę jako pomazaniec boży. Efektem były zmiany gdyż wraz z obowiązkiem obrony poszczególni książęta, feudałowie przejmowali inne aspekty władzy ( sadownictwo, pobieranie danin, a także kwestie dotyczące wojny i pokoju). Powstał nowy system lenny, który działał w oparciu o umowę pomiędzy seniorem a wasalem. Senior Senior feudalizm
Czytaj dalej Słownik historyczny
był zobligowany do utrzymania bezpieczeństwa wasalowi. Wasal Wasal feudalizm
Czytaj dalej Słownik historyczny
w zamian składał obietnice wierności i służby swemu seniorowi. Te obustronne zobowiązania potwierdzał rytuał komendacji, natomiast wszelkie nie wywiązanie się z któregoś z obowiązków umowy prowadziło do anulowania całej umowy. Warto przyrzec się bliżej stosunkom lennym, które wiązały się z:

- osobista zgoda dwóch stron za ich życia bez prawa do dziedziczenia

- początkowy osobisty charakter umowy przeobraził się z czasem w zależności, które uznawano jako prawo publicznie, które obowiązywało powszechnie

- ochrona słabszego wasal wobec krzywdy ze strony seniora utworzono niezależne sady

- umowa nabierała charakter moralny, była uosobieniem honoru obu stron, stanowiła pewien rodzaj Rodzaj jednostka systematyczna - jedna z kategorii w systemie klasyfikacji roślin i zwierząt, wyższa od gatunku, a niższa od rodziny, np. rodzaj szczur obejmuje gatunki: szczur śniady, szczur wędrowny; rodzaj... Czytaj dalej Słownik biologiczny przysięgi religijnej

Fundamentem feudalizmu w europie zachodniej było lenno, rozumiane jako prawo własności do ziemi lub urzędu powierzane czasowo jako nagroda za wierna służbę. Lenno Lenno feudalizm
Czytaj dalej Słownik historyczny
materialna podstawa własności, obrzędy związane z nadaniem własności były bardzo uroczyste. Wasal klękał i składał własne ręce w dłonie przyszłego pana, senior pomagał mu wstać i całował jego usta. Następnie następował moment przysięgi uroczystej na wierność seniorowi, w zmian otrzymywał symbol Symbol motyw bądź zespół motywów, pojęć, obrazów, które oprócz znaczenia dosłownego posiadają także znaczenie ukryte - symboliczne. W przeciwieństwie do alegorii, która może być odczytana tylko... Czytaj dalej Słownik terminów literackich lenna w postaci włóczni, miecza lub pierścienia. Potwierdzeniem tej umowy było nabycie przez wasala określonego majątku ziemskiego z ludnością z prawem do władzy nad tym terenem. Rozróżniamy trzy formy własności: własność prywatna-absolutna, własność użytkowa, własność zarządzana. W odpowiedzi za to wasal obligował się do obrony życia i czci seniora a także służeniem mu jako rycerz Rycerz S. Wyspiański Wesele, bohater fantastyczny; kojarzący się z Zawiszą Czarnym, przybywa do Poety. Ta zjawa to symbol męstwa, odwagi, honoru, łączności Polski z Litwą, wielkości militarnej i moralnej... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum w jego wyprawach wojennych. Inne obowiązki to wstawanie się na każde zawołanie seniora na jego dworze, udział w jego radach i sadach. W przypadku nie wywiązania się z umowy wasala, senior mógł pozbawić go praw do nadanych mu ziem, natomiast wasal wobec zdrady wasala mógł go opuścić i zwolnić się od złożonej przysięgi. Każdy senior posiadał od kilku do kilkunastu wasali, natomiast jego poddani mogli mieć jeszcze własnych wasali i każdy z nich podlegał tylko swojemu panu w myśl żelaznej zasady:

" wasal mego wasala nie jest moim wasalem". Oprócz rozwiniętego systemu feudalnego społeczeństwo średniowieczne wykształciło pewien podział stanowy. Wyodrębniono trzy zasadnicze stany:

-stan duchowieństwa wierny służbie wobec Boga

-stan rycerstwa

-stan rzemieślników i innych, którzy utrzymywali się ze swojej pracy

Według prawa stan to pewna odizolowana grupa osób równych obowiązkach a także kompetencjach mająca własne organizacje wewnętrzne, w Polsce dla przykładu wymieniano w średniowieczu cztery Cztery Liczba cztery symbolizuje wszechświat materialny, cztery pory roku, cztery strony świata, cztery kwadry księżyca, cztery wiatry, cztery wieki ludzkości, cztery rzeki Hadesu, cztery konie Apokalipsy,... Czytaj dalej Słownik symboli literackich stany:

-duchowny,

-rycerski,

-mieszczański,

-chłopski.