Chemia organiczna

Dodaj do listy

Kwas chlorowodorowy (HCl) – kwas solny H2 + Cl2-  2 HCl ^ Właściwości fizyczne: Ciecz, Bezbarwny, Ma gęstość większą od gęstości wody Właściwości chemiczne: kwas nieorganiczny, beztlenowy, żrący Zastosowania: przemysł metalurgiczny...

Dodaj do listy

ALKANY Alkany - węglowodory nasycone, które posiadają wiązania pojedyncze w łańcuchu węglowym CnH2n+2 Szereg homologiczny alkanów - szereg występujących po sobie węglowodorów nasyconych, z których każdy następny posiada łańcuch węglowy...

Dodaj do listy

Chemia organiczna -  dział chemii zajmujący się właściwościami, strukturą i reakcjami związków węgla. Główne obszary zainteresowań chemii organicznej: STRUKTURALNA ANALIZA ORGANICZNA  - wyodrębnianie, oczyszczanie i badanie struktury...

1047 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

W chemii jako nauce wyrażenie substancja ma zasadniczo takie samo znaczenie, jakie mu nadał Arystoteles. "Substancja" jest to coś ograniczonego w swej całościowości (niepodzielności) i identyczności (swoistości istnienia). Konkretna substancja...

847 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Węglowodorami aromatycznymi nazywają się związki których cząsteczki zawierają jeden lub więcej niż jeden z pierścieni benzenowych. Najprostszym przedstawicielem węglowodorów aromatycznych jest benzen. Benzen jest bezbarwną, lotną, palną...

510 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Podobnie jak amoniak (NH3), który jest słabą zasadą, istnieje duża grupa związków organicznych zawierających atom azotu, noszących nazwę amin. Zachowują się one jak słabe zasady. W początkowym okresie rozwoju chemii organicznej zasadowe...

541 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Alkohole (alkanole) – związki alifatyczne i alicykliczne pochodne węglowodorów, w których atom lub atomy wodoru zastąpione są grupami hydroksylowymi (wodorotlenowymi) – OH. Alkohole zawierające jedną grupę – OH nazywa się jednowodorotlenowymi,...

462 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

ALKANY. SZEREG HOMOLOGICZNY n-ALKANÓW Z gazu ziemnego i ropy naftowej wyodrębniono wiele innych związków gazowych, ciekłych i stałych, których budowa i właściwości chemiczne podobne są do budowy i właściwości metanu. Nazywane są węglo­wodorami...

1146 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

ROZPUSZCZANIE – to fizyczny proces mieszania składników, prowadzący do otrzymania roztworu. Proces ten polega na przejściu ciała stałego do roztworu. Substancja, która się rozpuściła, nazywana jest substancją rozpuszczoną, a ciecz, w której...

1218 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum