Dodaj do listy

Niziny Środkowopolskie

Niziną nazywamy jednostki geofizyczne na kuli ziemskiej, jest ona zlokalizowana na małych wysokościach n.p.m. Od górny ma zasięg około 200m.n.p.m., lecz według części naukowców jest to 300 metrów, bądź 500 metrów. Nizina Nizina obszary położone na wysokości od 0 do 300 m n.p.m. charakteryzujące się równinną, falistą lub pagórkowatą powierzchnią. Rozległe niziny noszą nazwę niżu. Najbardziej nizinnym kontynentem... Czytaj dalej Słownik geograficzny miewa krajobraz zupełnie płaski albo też falisty czy nawet pagórkowaty.

Niziny Środkowopolskie należą do tzw. pasa Niżu Środkowoeuropejskiego, zajmują one około 89 tys. km² (a to oznacza ze to 28,5% terenu całej Polski).

Niziny Środkowopolskie od południa mają granicę z Sudetami oraz Wyżyną Małopolską. Natomiast na zachodzie to dolina rzeki Rzeki Największe rzeki świata: Wielkość rzeki można rozpatrywać w 3 kategoriach: długości, wielkości dorzecza oraz wielkości przepływu.
Po analizie danych z poniższej tabeli można uznać, że...
Czytaj dalej Słownik geograficzny
Odry. Zaś na północy granica jest z Pojezierzem Pomorskim i przez Pojezierze Pojezierze obszar o rzeźbie młodoglacjalnej (polodowcowej), ukształtowany przez ostatnie zlodowacenie w plejstocenie. Jego charakterystycznymi formami są jeziora polodowcowe i wysokie moreny czołowe. W Polsce... Czytaj dalej Słownik geograficzny Mazurskie.

Niziny Środkowopolskie tworzą:

* Nizina Wielkopolska

* Nizina Śląska

* Nizina Mazowiecka

* Nizina Podlaska

* Polesie Lubelskie

Nizina Wielkopolska- charakterystyka.

W 99% całej niziny są obszary nizinne, tędy przepływa jedna z najdłuższych rzek Polski- Warta.

Główne miasta całego regionu to:

* Poznań i Kalisz.

* Konin i Leszno.

* Gniezno .

Gleba Niziny Wielkopolskiej są jednolite, czyli:

* Piaski i iły.

* Gliny i żwiry.

* piaskowce i łupki.

Nizina Wielkopolska -w swojej rzeźbie dominują równiny, często pofalowane bądź pagórkowate.

Spotykamy tutaj liczne obszary rolnicze, do tego jeszcze kompleksy leśne i tereny bagienne. Uprawiamy najczęściej tu:

* żyto i ziemniaki.

* pszenicę i buraki cukrowe.

* rzepak.

Oprócz tego jest prowadzona hodowla Hodowla dział gospodarki rolnej, zajmujący się otrzymywaniem bardziej przydatnych gospodarczo, nowych odmian roślin uprawnych i zwierząt, na zasadzie specjalistycznych zabiegów takich jak np. selekcja materiału... Czytaj dalej Słownik geograficzny bydła, czy trzodę chlewną.

Do tego jeszcze na Nizinie Wielkopolskiej mamy złoża węgla brunatnego (Konin i Turek).

Nizina Śląska-charakterystyka.

Nizina Śląska -przede wszystkim teren nizinny, zaś na południu i zachodzie trochę obszarów wyżynnych. Tędy przepływa duża polska Polska Rzeczpospolita Polska. Państwo położone w środkowej Europie nad Morzem Bałtyckim. Powierzchnia 312 685 km2. Liczba ludności 38 641 tys. (2001 r.). Stolica Stolica miasto stołeczne. Miasto, w którym znajduje się siedziba parlamentu, rządu i rezydencja głowy państwa, spełniające funkcje zapewniania sprawnej kontroli nad krajem. W niektórych państwach funkcje... Czytaj dalej Słownik geograficzny Warszawa. Język urzędowy polski. Jednostka... Czytaj dalej Słownik geograficzny rzeka -Odra. Główne miasta całego regionu to:

* Wrocław i Opole.

* Brzeg .i Oława.

Natomiast gleby tych obszarów są zbudowane z :

* piasków i iłów.

* żwirów i glin.

Czasami spotykamy także granit Granit kwaśna skała magmowa głębinowa o strukturze ziarnistej. W jej skład wchodzą kwarc, ortoklaz i mika. Jest najczęściej występującą skałą w skorupie kontynentalnej.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
oraz inne skały.

Cały obszar jest pofalowany miejscami są małe pagórki.

Występują następujące rodzaje gleb:

* mady rzeczne i gleby bielicowe.

* gleby brunatne i czarne ziemie.

* ziemie płowe.

To również kraina rolnicza, są też kompleksy leśne.

Uprawiamy na Nizinie Śląskiej:

* pszenicę i buraki cukrowe.

* rzepak.

Oprócz tego prowadzi się hodowlę trzody chlewnej oraz owce.

Występują też złoża surowców mineralnych, stąd ulokowane liczne ośrodki -zakłady przemysłu chemicznego, dalej mineralnego, oraz przemysłu elektromaszynowego czy przemysł środków transportu i kilka elektrowni cieplnych.

Nizina Mazowiecka.

To rozległa kraina geograficzna w Polsce, jest także płaską kotlinę, a płynie tędy najdłuższa rzeka Rzeka Rzeka symbolizuje barierę, przeszkodę, wtargnięcie, niebezpieczeństwo, powódź, strach, potwora, stratę, łaskę bożą, zejście do piekieł, wyrocznię, obronę, pomoc, Słońce, twórczość,... Czytaj dalej Słownik symboli literackich w całej Polsce czyli Wisła.

Główne miasta całego regionu to:

* Warszawa Warszawa stolica Polski położona w centralnej części Niziny Mazowieckiej nad Wisłą. Liczy 1,6 mln mieszkańców.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
( czyli stolica Polski).

* Łódź.

* Płock.

Gleby w tym regionie są przeważnie mało urodzajne. Przeważają tutaj słabo urodzajne bielice.

To obszar o najmniejszym w całej Polsce współczynnik lesistości -ilość lasów.

Największa gęstość zaludnienia jest w okolicach Warszawy oraz Łodzi. A idąc ku wschodowi miejscowości są mniej liczne( przede wszystkim to liczne małe wioski).

W Warszawie oraz Łodzi są duże okręgi przemysłowe w Polsce. I tutaj rozwinął się przemysł elektromaszynowy oraz przemysł petrochemiczny (ośrodek w Płocku) czy przemysł włókienniczy (ośrodek w Łodzi).

Nizina Podlaska.

Jest tutaj zaledwie jedno duże miasto Miasto intensywnie zabudowany obszar zamieszkiwany przez ludność wykonującą zawody pozarolnicze. Głównymi cechami miasta są:
zwarta zabudowa; duża gęstość zaludnienia; zatrudnienie ludności w...
Czytaj dalej Słownik geograficzny
- Białystok. To właśnie Białystok to ośrodek przemysłowy całego Podlasia. Tutaj jest rozwinięty przemysł włókienniczy.

Tereny Niziny Podlaskiej mają dużo terenów bagiennych czy liczne rozlewiska rzek, rzeki Narwi oraz rzeki Biebrzy.

Narew razem z Biebrzą to rejony siedliskowe ptactwa wodnego oraz siedliska bobrów.

Nizina Podlaska jest bardzo źle rozwinięty region rolniczy.

Gleby słabo urodzajne, wiec uprawia się:

* ziemniaki i żyto.

* len i konopie.

Polesie Lubelskie.

Polesie Lubelskie to piękny region Polski, jest płaską równiną. A w południowej części znajduje się prawie w całości obszar bagnisty , do tego spotykamy liczne jeziora krasowe.

Polesie jest słabo rozwiniętym regionem Polskie, a co za tym idzie też mało zaludnionym .Jest niewiele gruntów ornych, a dominują w krajobrazie łąki oraz pastwiska.

Gleby regionu są mało urodzajne, a uprawiamy głównie tutaj:

* ziemniaki

* żyto

Są tutaj małe miasteczka, największe miasto regionu to Chełm.

Rozwija się przemysł górniczy, są kopalnie węgla kamiennego (zagłębie Bogdanka).