Dodaj do listy

Okręgi przemysłowe w Polsce

Okręg Toruńsko-Bydgoski:

Do głównych ośrodków przemysłowych tego okręgu należą: Bydgoszcz, Toruń, Barcin, Inowrocław i Janikowo. Dominuje przemysł spożywczy, a to za sprawą zaplecza rolniczego w postaci regionu o intensywnym i wysokotowarowym rolnictwie (Kujawy) oraz rozwoju cukrownictwa na tym obszarze w XIX wieku. Sąsiedztwo dużych kompleksów leśnych (Bory Tucholskie) i zasoby wodne są czynnikami rozwoju przemysłu drzewno-papierniczego. Ponadto dobrze rozwinięty jest przemysł chemiczny, który wynika z bazy surowcowej (złoża soli kamiennej) oraz z zasobów wodnych Wisły. Dobrze prosperującą gałęzią przemysłu w okręgu jest ponadto przemysł elektromaszynowy.

Okręg Gdański:

W strukturze przemysłowej tego okręgu do niedawna dominował przemysł elektromaszynowy, głównie produkcja Produkcja zorganizowana działalność ludzi polegająca na wytwarzaniu dóbr materialnych oraz świadcząceniu usług, służąca zaspokojeniu potrzeb.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
środków transportu - przemysł stoczniowy. Obecnie największe znaczenie ma przemysł chemiczny oparty na przywożonych drogą morską surowcach (ropa naftowa, fosforyty) oraz przemysł rafineryjny. Nadmorskie położenie okręgu umożliwia rozwój przetwórstwa rybnego i innych branż przemysłu spożywczego. Dobrze rozwinięty jest ponadto przemysł drzewno-papierniczy. Głównymi ośrodkami tego okręgu są: Gdańsk, Gdynia, Pruszcz Gdański, Wejherowo, Rumia i Sopot.

Okręg Staropolski:

Podstawą rozwoju tego okręgu było rolnictwo Rolnictwo dział gospodarki narodowej, który zajmuje się uprawą roślin i chowem zwierząt w celu pozyskania żywności oraz surowców dla przemysłu.
Rolnictwo w szerszym znaczeniu obejmuje również sadownictwo, rybołówstwo...
Czytaj dalej Słownik geograficzny
i hutnictwo żelaza, które obecnie prawie całkowicie straciło znaczenie. Dominującą pozycję zajmuje współcześnie przemysł elektromaszynowy - produkcja środków transportu, sprzętu gospodarstwa domowego i broni. Duże znaczenie ma również przemysł cementowy, ceramiczny i kamieniarski. Najważniejszymi ośrodkami przemysłowymi okręgu są: Kielce, Radom, Starachowice, Skarżysko-Kamienna, Ostrowiec Świętokrzyski, Kozienice i Pionki.

Okręg Warszawski:

W okręgu warszawskim produkcja przemysłowa skupia się w: Warszawie, Pruszkowie, Skierniewicach, Żyrardowie, Nowym Dworze Mazowieckim i Piasecznie. Dominuje przemysł elektromaszynowy, zwłaszcza precyzyjny, elektrotechniczny, środków transportu i maszyn budowlanych. Ponadto rozwija się przemysł farmaceutyczny, perfumeryjny, odzieżowy i poligraficzny. Rozwój przemysłowy tego okręgu opiera się głównie na potężnym rynku zbytu Warszawy i okolic, wpływ ma także położenie komunikacyjne i czynniki polityczne.

Okręg Wrocławski:

Głównymi ośrodkami przemysłowymi tego okręgu są: Wrocław, Oława, Jelcz, Brzeg Dolny i Oleśnica. Dominuje przemysł elektromaszynowy, zwłaszcza środków transportu i przemysł elektroniczny. Znajdują się tu także zakłady chemii organicznej. Dobrze prosperuje także przemysł spożywczy, odzieżowy i obuwniczy.

Okręg Łódzki:

Do 1980 r. okręg ten charakteryzował się najwyższą w kraju liczbą osób pracujących w przemyśle do ogółu mieszkańców. Główną gałęzią przemysłu był wówczas przemysł włókienniczy, który, mimo że nadal w tym okręgu dominuje, w ostatnich latach podupada. Ponadto rozwija się także przemysł odzieżowy, spożywczy i wyrobów gumowych. Produkcja koncentruje się głównie w: Łodzi, Pabianicach, Zgierzu, Zduńskiej Woli i Konstantynowie.

Okręg Sudecki:

W okręgu sudeckim występuje duża różnorodność branż przemysłowych wynikająca z silnego związku z miejscowa bazą surowcową. Dominuje przemysł wydobywczy, mineralny, szklarski, drzewny i chemiczny. Występuje tu duże rozproszenie ośrodków przemysłowych na obszarach wiejskich, głównie w postaci małych zakładów. Do głównych ośrodków przemysłowych okręgu należą: Wałbrzych, Jelenia Góra, Świdnica, Bielawa, Nowa Ruda, Dzierżoniów, Kłodzko i Bogatynia.

Okręg Krakowski:

Większość produkcji i zatrudnienia skupiona jest w jednym, największym ośrodku - Krakowie, a ponadto w Oświęcimiu i Trzebini. Dominuje hutnictwo Hutnictwo przemysł metalurgiczny. Gałąź przemysłu przetwórczego, obejmująca produkcję metali z rud (także ze złomu) oraz ich plastyczną przeróbkę w walcowniach i kuźniach. Obejmuje hutnictwo żelaza... Czytaj dalej Słownik geograficzny żelaza oraz przemysł farmaceutyczny.

Okręg Bielski:

Przez długi okres w okręgu tym dominował przemysł włókienniczy. Obecnie obszar ten ma duży udział jedynie w krajowej produkcji tkanin wełnianych. Znacznie rozbudowano przemysł elektromaszynowy i chemiczny (zwłaszcza produkcja tworzyw sztucznych). Znajdują się tu ponadto zakłady rafineryjne. Głównym ośrodkiem tego okręgu jest Bielsko-Biała.

Okręg Poznański:

W okręgu tym dominuje przemysł elektromaszynowy (głównie produkcja obrabiarek i maszyn rolniczych). Dobrze rozwinięty jest przemysł spożywczy bazujący na lokalnym wysokotowarowym rolnictwie. Znajdują się tu także zakłady przemysłu meblarskiego. Głównymi ośrodkami okręgu są: Poznań, Swarzędz, Luboń, Mosina i Oborniki

Okręg Śląski:

Przemysł bazuje głównie na miejscowych surowcach mineralnych, stąd rozwija się przemysł wydobywczy i hutnictwo, a także energetyka. Do głównych ośrodków należą: Katowice, Bytom, Dąbrowa Górnicza i Częstochowa.