Dodaj do listy

Problem głodu i możliwości wyżywienia wzrastającej liczby ludności świata

Aby człowiek mógł żyć, niezbędne jest mu pożywienie. Początkowo głównym sposobem pozyskiwania żywności było łowiectwo i zbieractwo. Uprawa roli i hodowla prawdopodobnie po raz pierwszy pojawiły się w Egipcie i Syrii przed ponad 12 tys. lat, a wiązało się to z początkami stałego osadnictwa. Najpierw udomowiono zwierzęta: bydło, świnie, kozy i owce, a następnie zaczęto uprawiać: pszenicę, jęczmień, ryż, soję, proso, bób, groch, soczewicę i len. Po pewnym czasie do uprawianych przez człowieka roślin dołączyły: warzywa, owoce i używki.

Dzienne zapotrzebowanie pokarmowe człowieka powinno zawierać:

 • odpowiednią wartość energetyczną (kaloryczność) - wynosi ona 2500 - 3000 kcal,
 • odpowiednią ilość białka (30 - 85 g, głównie zwierzęcego, w Polsce Instytut Żywności i Żywienia zaleca 85 g białka dla mężczyzny i 80 g dla kobiety), tłuszczów, węglowodanów (cukrów), wody, soli mineralnych i witamin

Owe wartości są jednak różne, a do warunków wpływających na zróżnicowanie zapotrzebowania energetycznego człowieka należą:

 • klimat Klimat przebieg pogody na pewnym obszarze, ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji.
  Czytaj dalej Słownik geograficzny
  - większe zapotrzebowanie energetyczne występuje u ludzi żyjących w klimatach chłodnych.
 • płeć - dzienne zapotrzebowanie energetyczne kobiet jest mniejsze niż mężczyzn.
 • rodzaj Rodzaj jednostka systematyczna - jedna z kategorii w systemie klasyfikacji roślin i zwierząt, wyższa od gatunku, a niższa od rodziny, np. rodzaj szczur obejmuje gatunki: szczur śniady, szczur wędrowny; rodzaj... Czytaj dalej Słownik biologiczny wykonywanej pracy.

Stan wyżywienia ludności świata:

 • średnie dzienne spożycie mieszkańca Ziemi wynosi: 2700 kcal i 67 g białka.
 • spożycie pokarmów na świecie:
  • około 1/3 ludności świata spożywa mniej niż powinna,
  • około 1/10 ludności świata głoduje,
  • około 30 mln ludzi rocznie umiera z głodu,
  • około 1/4 ludności świata spożywa znacznie więcej niż wynosi jej zapotrzebowanie.

Według poziomu wyżywienia świat dzieli się na społeczeństwa:

 • syte,
 • niedożywione,
 • głodujące.

Spożycie powyżej normy charakteryzuje obszary wysoko rozwinięte gospodarczo (Europa, Ameryka Północna, Australia). Spożycie poniżej normy występuje na obszarach słabo rozwiniętych gospodarczo, posiadających wysoki wskaźnik przyrostu naturalnego (Afryka i południowa Azja). W krajach ubogich żywność cechuje ponadto nadmierna jednorodność, co powoduje braki ważnych składników pokarmowych. Dysproporcje w spożyciu żywności przyjmują najbardziej jaskrawe formy zwłaszcza w spożyciu produktów pochodzenia zwierzęcego, tzn. mięsa, mleka i jaj, które są głównymi źródłami białka dla organizmu.

Najgorsza sytuacja pod względem głodującej liczby ludności panuje w Afryce subsaharyjskiej. Tutaj około 40% głodującej ludności stanowią dzieci Dzieci Z. Nałkowska Medaliony - Dorośli i dzieci w Oświęcimiu, bohaterowie autentyczni; dzieci przybywające do Oświęcimia nie miały wielkich szans przetrwania. Mniejsze i słabsze natychmiast kierowano... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum poniżej 5 roku życia. Około 2/3 ogółu ludności tego regionu nie ma dostępu do wody pitnej.

Kraje rozwinięte gospodarczo utrzymują wysoki poziom wyżywienia dzięki dużej wydajności własnego rolnictwa, rozwiniętemu przemysłowi spożywczemu, rozwiniętej infrastrukturze technicznej w strefie gospodarki żywnościowej oraz dzięki dużym zasobom finansowym, pozwalającym na import produktów żywnościowych z zagranicy.

Przyczyny głodu:

 • niska produkcja Produkcja zorganizowana działalność ludzi polegająca na wytwarzaniu dóbr materialnych oraz świadcząceniu usług, służąca zaspokojeniu potrzeb.
  Czytaj dalej Słownik geograficzny
  rolna w krajach rozwijających się,
 • wysoki wskaźnik przyrostu naturalnego, wyższy niż wzrost produkcji rolnej,
 • brak funduszy na zakup wyżywienia.

Rodzaje głodu:

 • głód jawny - człowiek odczuwa ból wywołany brakiem pożywienia,
 • głód utajony - wywołany brakiem białka, witamin i mikroelementów w pożywieniu, jest przyczyną wielu chorób. Zmniejsza on, zazwyczaj nieodwracalnie, możliwości fizyczne i umysłowe ludzi, a dotyka najsilniej grupy szczególnie wrażliwe, tzn. dzieci. Ten rodzaj braków w pożywieniu, w przeciwieństwie do głodu jawnego, nie jest odczuwalny jako uczucie głodu. Częściej dotyka on mieszkańców miast niż wsi.

Skutki głodu:

 • upośledzenie fizyczne i psychiczne,
 • choroby wywołane brakiem niektórych składników w pożywieniu:
  • niedobór białka - powoduje kwashiorkor, występuje u dzieci po przejściu z odżywiania mlekiem matki na pożywienie węglowodanowe (maniok, banany), powoduje wychudzenie, obrzęki, zmiany w wątrobie, a nawet zgon. Dotyczy głównie Afryki, południowej Azji i Ameryki Łacińskiej.
  • niedobór witaminy Witaminy związki organiczne o różnej budowie chemicznej. Organizm nie potrafi ich sam wytworzyć i są przyjmowane z pokarmem w postaci aktywnej albo jako prowitaminy. Witaminy nie ulegają trawieniu, a jedynie... Czytaj dalej Słownik biologiczny A - powoduje ślepotę. Dotyczy głównie Indii.
  • niedobór witaminy D - prowadzi do rachityzmu i krzywicy.
  • niedobór witaminy B - prowadzi do zaniku mięśni, paraliżu.
  • niedobór witaminy C - może powodować szkorbut.
  • niedobór żelaza - wywołuje anemię.
  • niedobór jodu - powoduje zakłócenia w funkcjonowaniu tarczycy.

Sposoby zapobiegania zjawisku głodu:

 • ograniczenie przyrostu naturalnego,
 • powiększenie obszarów gruntów ornych przez:
  • uprawę nieużytków,
  • nawadnianie Nawadnianie jeden z procesów melioracji. W procesie tym dostarcza się do gleby wodę w celu pokrycia jej niedoborów. W ten sposób nawadnianie gwarantuje wyższą produkcję roślinną na danym obszarze glebowym. Wodę... Czytaj dalej Słownik geograficzny pustyń,
  • osuszanie bagien,
 • zwiększenie plonów przez:
  • wzrost Wzrost zwiększanie rozmiarów i masy ciała. Wzrost jest cechą wszystkich żywych organizmów i następstwem pobierania substancji odżywczych z otoczenia. U jednokomórkowców wzrost wiąże się ze zwiększaniem rozmiarów... Czytaj dalej Słownik biologiczny nawożenia nawozami sztucznymi,
  • stosowanie środków ochrony roślin,
  • stosowanie odmian wysokoplennych,
 • zwiększenie ilości produkowanego pożywienia poprzez mechanizację rolnictwa,
 • zmniejszenie strat produkcyjnych (szacuje się, że obecnie sięgają one nawet 20% zbiorów),
 • wzrost nakładów na badania naukowe i kształcenie rolników,
 • racjonalne wykorzystanie zasobów morza.

Organizacją podejmującą działania mające na celu ograniczenie głodu na Ziemi jest ONZ. Próbuje on doprowadzić do rozwoju i wzrostu jakości rolnictwa w krajach słabo rozwiniętych i ograniczyć przyrost liczby ludności (edukacja seksualna). Według prognoz w 2025 r. liczba ludności świata zbliży się do 10 mld. Wyprodukowanie żywności dla takiej ilości osób nie będzie łatwym zadaniem, skoro obecnie 20% ludności świata spożywa znacznie mniej niż powinna.